Dostawa laptopów w ramach programu pn.: „Zdalna Szkoła +”

» Opis zapytania

Dostawa laptopów w ramach programu pn.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, poprzez działanie 1.1. - „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 49 sztuk laptopów do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt, własne ryzyko i złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji świadczonej w trybie door to door (kurier odbiera, naprawa w serwisie, kurier przywozi, bez ponoszenia kosztów transportu przez Zamawiającego) na okres minimum 2 lat. Zamawiający wymaga obsługi gwarancyjnej przez Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział III SIWZ.

UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu
do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z:
a) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział III),
b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV).

4.3. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością
1. Umowa,
2. Odpowiedzi i informację udzielone, w szczególności na specjalne w tym celu zwołanym zebraniu, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,
3. SIWZ,
4. Oferta Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obrońców Pokoju 21
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
Kolbuszowa 36-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się