Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe lub pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ. Przez rozwiązanie równoważne będą uznane urządzenia lub rozwiązania o parametrach i o funkcjonalności nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany równoważny przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego składając z ofertą odpowiednie dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnianie minimalnych parametrów technicznych określonych w SIWZ. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy (nie używany i nie powystawowy), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany po 2019 r., chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zapisano inaczej. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania, która będzie opierała się na weryfikacji na stronie internetowej producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego jednostki.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Stawki 2
Warszawa 00-193
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
Warszawa 00-193
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się