Dzierżawa automatycznego systemu analizatorów parametrów krytycznych pracujących w systemie ciągłym z dostawą odczynników, materiałów eksploatacyjnych i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

» Opis zapytania

1) „Dzierżawa automatycznego systemu analizatorów parametrów krytycznych pracujących w systemie ciągłym o parametrach granicznych zapisanych w załączniku nr 1 do siwz wraz z dostawami odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy zapisanych w załączniku nr 1 do siwz.

2) Wszystkie zaoferowane materiały będące przedmiotem zamówienia muszą być produkowane przez producenta posiadającego min. :
a) Certyfikaty ISO 13485
b) Deklaracje zgodności.
c) Certyfikaty analizy.
d) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej( jeżeli dotyczy).
3) Wykonawca zaakceptuje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 4 do siwz.
4) Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w trakcie trwania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie max. 5 dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca zgodnie z ofertą jest zobowiązany zaoferować termin dostawy, jednak termin ten nie może przekroczyć 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.
5) Miejsce realizacji zamówienia: Dział Diagnostyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 .
6) Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty wykonania zamówienia i doręczenia Zamawiającemu faktury.
7) Okres stałości ceny – przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w załączniku nr 4 do siwz.

2. SERWIS
1) Wykonawca zapewnia do analizatorów serwis. Koszty związane z serwisem ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
3. Miejsca realizacji zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna3 w Radziejowie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:45


» Lokalizacja

Szpitalna 3
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 3
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się