Usługa ochrony mienia należącego do ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia, zwaną dalej „Usługą”, a polegająca w szczególności na:
1) fizycznej i stałej ochronie mienia w tym w szczególności obiektów należących do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A oraz
2) stałej obsłudze systemu monitorującego obiekty należące do Zamawiającego.
Przez stałą obsługę systemu monitorującego obiekty rozumie się monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji włamania, napadu i ppoż. do stacji/centrali monitorowania alarmów, którą dysponuje Wykonawca oraz monitorowanie sygnału telewizji przemysłowej z kamer CCTV w czasie rzeczywistym.

2. Usługi będą świadczone w
- dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00 przez 1 pracownika, a w godz. od 18:00 – 7:00 przez 2 pracowników;
- soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy w formie całodobowej ochrony przez 2 pracowników;
- dodatkowo obiekty Zamawiającego ochraniane będą całodobowo przez grupę interwencyjną Wykonawcy, gotową do podjęcia czynności na obiekcie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia Usługi w przypadku zmiany organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Dzienny wymiar godzin świadczenia Usług przez Wykonawcę pozostanie bez zmian, chyba że z uzasadnionych powodów Strony tymczasowo zmienią dzienny wymiar godzin świadczenia Usług w okresie przez Strony ustalonym, z zachowaniem wymiaru godzin świadczenia Usług przewidzianych w danym cyklu rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym).
4. Zmiana godzin świadczenia Usług oraz zmiana dziennego wymiaru godzin świadczenia Usług w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Lista obiektów na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie wraz z szczegółową charakterystyką i opisem istniejącego systemu bezpieczeństwa zawarty została w załączniku nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rokicka
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o.
ul. Rokicka
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się