Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

» Opis zapytania

3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Gaz ziemny – 09123000-7
Przesył gazu i podobne usługi – 65200000-5
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz zatwierdzonymi taryfami dostarczania paliw gazowych PSG Sp. z o.o.
Wykonawca będzie dostarczał gaz ziemny zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne.
Przewidywana ilość: 2 punkty poboru gazu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. które będzie dostarczane do punktów poboru określonych w załączniku nr 3 do SIWZ wynosi
910.994 kWh. Powyższa wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Obiekt basenu jest wyłączony z użytkowania od 13.09.2019 r., ponowne uruchomienie planowane jest na początek 2022 roku. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Obecnym operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest OSD Zabrze.
Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i zmienna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru gazu ziemnego zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.
Aktualne umowy kompleksowe obowiązują do dnia 31.12.2020 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
3.2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

MARII KONOPNICKIEJ 2
NAMYSŁÓW 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

NAMYSŁOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.
MARII KONOPNICKIEJ 2
NAMYSŁÓW 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.