„Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G na długości 550m., w miejscowości Starocin”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowanie dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Starocin o łącznej długości 550 mb:
1) Lokalizacja odcinka I: teren Powiatu nowodworskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 2309G na długości 350 m w miejscowości Starocin.
2) Zakres prac na odcinku nr I obejmuje:
a) wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 350 m na pełnej szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokości do 3 cm (wywóz destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km) z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz ułożeniu nakładki w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki grubości 7 cm;
b) wykonanie konstrukcji włączeń zjazdów z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki grubości 7 cm;
c) utwardzenie poboczy o szerokości minimum 0,5 n i grubości minimum 10 cm z kruszywa łamanego.
3) Lokalizacja odcinka II: teren Powiatu nowodworskiego, w ciągu drogi powiatowej nr 2309G na długości 200 m w miejscowości Starocin;
4) Zakres prac na odcinku nr II obejmuje:
a) wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 200 m na pełnej szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokości do 3 cm (wywóz destruktu z frezowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km) z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz ułożeniu nakładki w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki grubości 7 cm;
b) wykonanie konstrukcji włączeń zjazdów z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki grubości 7 cm;
c) utwardzenie poboczy o szerokości minimum 0,5 n i grubości minimum 10 cm z kruszywa łamanego.
2. Założenia wspólne dla obu odcinków zamówienia:
1) Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SIWZ.
2) Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy sporządzonym przez Wykonawcę a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, części rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót należy wykonać niezbędne prace związane z realizacją niniejszego zadania, które wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi:
a) Geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót;
b) Wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruch na czas prowadzenia robót;
c) W przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej infrastruktury;
d) Wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury należy wykonywać w sposób ręczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, które może wystąpić jako niezinwentaryzowane na mapie;
e) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej jednostki geodezyjnej;
f) Wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt;
g) Wykonawca po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF;
h) Dodatkowo należy uwzględnić prace ziemne oraz rozbiórkowe;
i) Rozwiązania techniczne zostały zawarte w opracowaniu projektowym;
j) W czasie robót należy zapewnić przejazd mieszkańcom oraz służbą ratunkowym i komunalnym;
k) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ;
l) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
m) W przypadku użycia w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót przysługuje prawo do ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznym pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu oraz podstawowe parametry jak również rysunkiem technicznym wskazującym przekroje poprzeczne po zmianie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania. Zatwierdzenie proponowanych zmian następuje w momencie zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru, projektanta oraz Zamawiającego. Bez akceptacji Wykonawca nie ma prawa wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizacji zamówienia;
n) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a, ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, utwardzenie pobocza, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Powiat Nowodworski
ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się