Zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych dla WIŁ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie niezależne części nazywając je odpowiednio: Część I – zakup i dostawa układów scalonych, Część II – zakup i dostawa elementów elektronicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 2 do SIWZ – dla Części I, Załącznik nr 2a do SIWZ – dla Części II, będące jednocześnie Formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją.
Przedmiot zamówienia musi:
1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje,
2) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
3) być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania,
4) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi,
5) pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2020 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu z bieżącej produkcji, jego data produkcji nie może być starsza niż 2018 r.(w przypadku wycofania elementów z produkcji – z ostatniej partii produkcyjnej),
6) posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu.
Produkty równoważne:
1) Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służą jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
4) Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności w postępowaniu, w poz. 1, 2, 23, 27, 28, 32, 38 Formularza techniczno-cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dobrał przedmiot zamówienia tak, aby realizować specyficzne i niszowe zadania określone w dokumentacji konstrukcyjnej umożliwiające proces certyfikacji urządzeń wykonanych z użyciem ww. układów.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
Możliwość zatrudnienia podwykonawców:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ).
2) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi:
1) Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
2) Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.
3) Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
4) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą.
5) Jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta na przedmiot zamówienia jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Warszawska 22A
Zegrze Południowe 05-130
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Wojskowy Instytut Łączności
Warszawska 22A
Zegrze Południowe 05-130
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się