Uruchomienie aplikacji mobilnej dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota pn.: „Aplikacja mobilna dla pacjentów SZPZLO Warszawa -Ochota”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie aplikacji mobilnej dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota pn.: „Aplikacja mobilna dla pacjentów SZPZLO Warszawa -Ochota” działającej na systemach IOS i Android oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do aplikacji na Zamawiającego.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) usługę stworzenia oprogramowania oraz uruchomienia aplikacji mobilnej „Aplikacja mobilna dla pacjentów SZPZLO Warszawa - Ochota” na system iOS i Android;
2) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej aplikacji mobilnej;
3) świadczenie usług gwarancyjnych na okres (kryterium wyboru oferty) miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego;
4) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do oprogramowania aplikacji mobilnej „Aplikacja mobilna dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Ochota” zwanych w dalszej części Umowy ,,dziełami”;
5) udzielenie licencji na elementy oprogramowania aplikacji oraz jego aktualizacje, co do których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych.
3. Oprogramowanie zostanie wyprodukowane z zachowaniem norm ISO 9001:2008.
4. Wykonawca oświadcza iż posiada aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania.
5. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było zgodne z normą PN- EN ISO/IEC 27001:2017 w obszarze tworzenia, wdrażania, i serwisowania rozwiązań IT dla instytucji medycznych wraz z przetwarzaniem powierzonych danych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Opis Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Szczęśliwicka 36
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się