Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej

» Opis zapytania

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej” 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane Pozostałe CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45233140-2 Roboty drogowe 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego uproszczonej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych w Ząbkowicach Śląskich w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa części ulic Bolesława Chrobrego i Parkowej” składającego się z 2 odcinków: I odcinek - „Przebudowy ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich” II etap obejmujący wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz wykonaniem odwodnienia w km 0+320-0+387. oraz rozbudową oświetlenia ulicznego w km 0+286-0+387. II odcinek - „Przebudowa ulicy Chrobrego wraz z kanalizacja deszczową oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich” obejmującego wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z podbudową ul. Chrobrego w km 0+000-0+135, budowę kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie Ząbkowickim, w miejscowości Ząbkowice Śląskie na działkach będących własnością gminy Ząbkowice Śląskie działka nr 41 obręb Centrum, działka nr 9;20;28;19 obręb Sadlno, jednostka ewidencyjna Ząbkowice Śląskie – Miasto Stan istniejący: 1) Droga gminna ul. Parkowa Odcinek II ul. Parkowej obejmujący km 0+320-0+387 jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia posiada liczne wymycia kruszywa oraz zapadnięcia. Bezpośrednio do drogi przylegają nieruchomości, które mają połączenie w postaci zjazdów indywidualnych. Ul. Parkowa na odcinku 0+000- 0+320 posiada nowa nawierzchnię asfaltową. 2) Droga gminna ul. Chrobrego Nawierzchnia wykonana z kruszywa łamanego, częściowo występuje nawierzchnia asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym. Po lewej i prawej stronie zlokalizowane są ogrodzenia. Po prawej stronie zjazdy indywidualne i wejścia do budynku. Zakres przewidzianych robót: I) dla odcinka II ul. Parkowej • Prace geodezyjne, • Wykonanie prac rozbiórkowych, • Przebudowa konstrukcji jezdni i zjazdów wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, • Wykonanie odwodnienia pasa drogowego: o montaż wpustów deszczowych f 500 wraz z przykanalikami i wpięciem do istniejących studni, • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr 8 cm, • Ustawienie krawężników, • Wykonanie robót wykończeniowych, • Wykonanie oświetlenia ulicznego km 0+286-0+387 projektowanej ul. Parkowej, • Opracowanie i utrzymanie przez okres trwania inwestycji tymczasowej organizacji ruchu. Założenia projektowe: Klasa drogi D Prędkość projektowa 20km/h a) Konstrukcja jezdni • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm, • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego A22W gr.8 cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 20cm, • grunt stabilizowany cementem RM=5 MPa dowożony z wytwórni gr 15 cm. b) konstrukcja zjazdów • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm, • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego A16W gr.8 cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. II) dla odcinka ul. Chrobrego • Prace geodezyjne, • Wykonanie prac rozbiórkowych, • Przebudowa konstrukcji jezdni i zjazdów wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, • Wykonanie odwodnienia pasa drogowego: o wykonanie kolektora z rur PCV SN8 f 200 o montaż studni rewizyjnych f 1000 o montaż wpustów deszczowych f 500 wraz z przykanalikami • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr 8 cm, • Ustawienie krawężników, • Wykonanie robót wykończeniowych, • Wykonanie oświetlenia ulicznego w km 0+000-0+135 ul. Chrobrego, • Opracowanie i utrzymanie przez okres trwania inwestycji tymczasowej organizacji ruchu. Założenia projektowe: Klasa drogi D Prędkość projektowa 20km/h a) Konstrukcja jezdni • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm, • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.8 cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 20cm, • grunt stabilizowany cementem RM=5 MPa dowożony z wytwórni gr 15 cm. b) konstrukcja zjazdów • warstwa ścieralna z kostki kamiennej 10/12, • podsypka cementowo- piaskowa 1:4, • podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr 20 cm. • grunt stabilizowany cementem RM=5 MPa dowożony z wytwórni gr. 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. Uproszczonej dokumentacji projektowej, 2. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3. POMOCNICZYCH przedmiarach robót. 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej), przedstawiając planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy i finansowanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy Pzp., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia, bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami, bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy P.z.p., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów, lub urządzeń równoważnych, albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na wykonaniu: robót ziemnych, konstrukcji dróg, nawierzchni dróg oraz oświetlenia ulicznego, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 7 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 15
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się