DOSTAWA ODRDZEWIACZY, ZMYWACZY, ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I SILIKONÓW

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień zaprasza do złożenia oferty w rundzie II i prosi o udzielenie maksymalnego rabatu na dostawę:
DOSTAWA ODRDZEWIACZY, ZMYWACZY, ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I SILIKONÓW DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAGISZA, JAWORZNO I SIERSZA.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania jn.:
Zadanie I – produkty Wurth
Zadanie II – produkty Berner
Zadanie III – Produkty ogólnego pochodzenia

Szczegółowy opis każdego z zadań ze wskazaniem producenta znajduje się w Tabeli Wyceny dostępny w zakładce „Dokumenty”.
Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedno, kilka lub wszystkie Zadania. W przypadku składania oferty częściowej dotyczyć ona musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w danym Zadaniu. Oferty nie spełniające tego wymogu zostaną odrzucone.
Cena jednostkowa - w formularzu oferty na Platformie Zakupowej należy podać cenę netto za cały zakres realizacji zamówienia z dokładności do dwóch miejsc po przecinku, dla każdego Zadania oddzielnie. Do złożonej oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnioną i podpisaną Tabelę Wyceny .
Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdego z Zadań oddzielnie.

1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Do oddziałów wskazanych w Tabeli Wyceny - wg. Incoterms 2020,
- termin dostawy: możliwie jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury i towaru;
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostaw;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;
- gwarancja minimum 12 miesięcy.

2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty
5. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz Tabela wyceny.
6. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.