Wykonanie robót budowlanych w budynku C Szpitala Św. Leona w Opatowie, polegających na: „Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Szpitala Segmentu „C”, położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Hospicjum” (część I) ,,Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń placówki opiekuńczo – wychowawczej zlokalizowanej na I piętrze budynku „C” Szpitala położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie, na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej” (część II) Część II dot. Projektu nr RPSW.09.02.03-26-0003/19 pn.: “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych w budynku C Szpitala Św. Leona w Opatowie, polegających na: „Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Szpitala Segmentu „C”, położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Hospicjum” (część I) ,,Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń placówki opiekuńczo – wychowawczej zlokalizowanej na I piętrze budynku „C” Szpitala położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie, na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej” (część II) Część II dot. Projektu nr RPSW.09.02.03-26-0003/19 pn.: “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczengo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Zakres prac obejmuje: a) Roboty budowlane: Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane Zabudowa meblowa Wyposażenie b) Roboty instalacyjne – instalacja sanitarna: Instalacja wodociągowa Demontaże Armatura Roboty budowlane Kanalizacja sanitarna Demontaże Rury Armatura Roboty budowlane Instalacja wentylacji Demontaże Kanały wentylacyjne i uzbrojenie kanałów wentylacyjnych Urządzenia Roboty budowlane Klimatyzacja Rury Urządzenia Roboty budowlane Instalacja C.O. Rury Armatura i urządzenia Roboty budowlane c) Instalacja p.poż. Roboty budowlane Próby instalacji p.poż. Armatura d) Instalacje elektryczne Roboty przygotowawcze Wewnętrzne linie zasilające Tablice Oprzewodowanie Osprzęt Badania i pomiary Oprawy oświetleniowe Instalacja odgromowa Instalacje logiczne i CCTV System przyzywowy Instalacje dostosowania ppoż – DDOM i Hospocjum Roboty przygotowawcze Oprawy oświetleniowe – oświetlenie ewakuacyjne klatek schodowych System SAP i oddymianie Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach, stanowiących załaczniki nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szpitalna 4
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Szpital Św. Leona sp. z o.o.
Szpitalna 4
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się