Wykonanie nw. zadań inwestycyjnych: Zadanie 1. pn. "Remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie" Zadanie 2. pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego"

» Opis zapytania

Zakres robót:

Zadanie 1. pn. „Remont jezdni ul. Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem" – zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

Zakres dotyczy:
- odcinka drogi o długości około 650 mb,
- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni drogowych oraz humusu,
- wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji z liniami elektroenergetycznymi (montaż rur osłonowych),
- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe (jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów),
- ułożenie krawężników,
- wykonanie robót nawierzchniowych poprzez ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
- wykonanie docelowej organizacji ruchu

Zadanie 2. pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego”

Zakres dotyczy:
a) „Przebudowy skrzyżowania dróg gminnych w zakresie budowy jezdni wlotu i chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz demontażem i budową elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia"
- przebudowa drogi polegająca na zmianie geometrii istniejącego skrzyżowania trójwlotowego na czterowlotowe,
- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącego odwodnieniu dodatkowego wlotu
skrzyżowania,
- usunięcie kolizji oświetleniowej tj. demontaż i budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego
- wykonanie docelowej organizacji ruchu

b) „Remontu nawierzchni skrzyżowania ulicy Kazimierza Sprawiedliwego z ul. Henryka Głogowskiego” (około 1500 m2)
- wykonanie frezowania warstwy ścieralnej ( 5 cm),
- ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu (zakres zgodnie z załącznikiem graficznym)

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 10
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Głogów
ul. Rynek 10
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się