Powrót

Dostawa przekładni napędu typ VF110 P1 P100B5 BATCH 10/99 B3 I=56

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę 1 szt. przekładni napędu typ VF110 P1 P100B5 BATCH 10/99 B3 I=56.
Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe gdyż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje dodatkowych rund.

Producentem i właścicielem dokumentacji technicznej przedmiotu Zmówienia jest firma BONFIGLIORI RIDUTTIORI S.p.A..

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały muszą być nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian w układach technologicznych Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym produkcie równoważnym (wg załącznika nr 2 w zakładce "Dokumenty"),

b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie EUR.
W przypadku złożenia oferty w walucie EUR rozliczenie nastąpi w PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II, 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 15 wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na Platformie Zakupowej należy podać cenę jednostkową netto, oferowany termin realizacji Zamówienia oraz numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność(zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryteriów:
- 80% cena ,
- 20% termin dostawy liczony w dobach od daty otrzymania zamówienia.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta (Załącznik nr 1).

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2020 | 14:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się