Powrót

Dostawa filtrów do spycharek TD-20G

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę:

• FILTR OLEJU LF-3000 SPYCHACZ TD-20G szt. – 8
• FILTR PALIWA FS1212 SPYCHACZ TD-20G szt. - 10

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, sposób zabudowy, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji producenta oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną (załącznik nr 1).
b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty. Na podstawie załączonej dokumentacji Zamawiający oceni spełnienie równoważności produktu.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyny zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.
TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 zgodnie z INCOTERMS 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji, numer rachunku bankowego na który dokonana zostanie płatność .
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się załącznik nr 1 - Oświadczenie o produkcie równoważnym
4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego Rfx.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się