Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie

» Opis zapytania

Część I ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie" obejmuje min. in.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót, obejmujących budowę nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzegorzew wraz instalacjami technologicznymi oraz wpięciem jej do istniejącej sieci wodociągowej. Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 1512/2 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew.
Stacja uzdatniania wody o wydajności 80 m3/h wraz z dwoma ujęciami głębinowymi w miejscowości Grzegorzew. Poprzez użyte sformułowanie budowa „stacji uzdatniania wody” rozumie się budowę budynku SUW wraz z układami i instalacjami niezbędnymi w funkcjonowaniu SUW jako całości technologicznej włącznie z budową obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowaniu stacji uzdatniania wody w opisany w tym PFU zakresie.
1 Zakres głównych prac obejmuje m.in.:
- Wykonanie dwóch nowych otworów studziennych wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z system ogrzewania (typu Lange)
- Budowa budynku stacji uzdatniania wody, oraz dostawa i montaż kompletnego układ technologiczny niezbędnego do uzdatnienia pozyskiwanej wody surowej do poziomu pozwalającego spełnić wartości określonego w rozporządzeniu Ministra zdrowa,
- Budowa żelbetowego odstojnika popłuczyn, dostosowanego rozmiarami do potrzeb procesu uzdatniania wody,
- Budowa dwóch żelbetowych zbiorników retencyjnych o pojemności czynnej 200 m3 każdy,
- Budowa neutralizatora odcieku powstającego w pomieszczeniu chlorowni,
- Budowa sieci międzyobiektowych łączących poszczególne obiekty SUW,
- Budowa wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną,
- Budowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych,
- Budowa ogrodzenia stacji,
- Podłączenie kanalizacji sanitarnej budynku SUW z kolektorem ścieków sanitarnych,
- Podłączenie kanalizacji wód popłucznych, wód spustowych i wód przelewowych zbiorników retencyjnych z kolektorem ścieków sanitarnych,
- obsługę geodezyjną
- inwentaryzację powykonawczą,
- nadzór autorski projektanta.

2 Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:
- wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu studni głębinowych,
- wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
- wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z właścicielami nieruchomości, również z tymi, na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robót,
- właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, w tym m.in. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej i zrzut sklarowanych wód popłucznych oraz uzyskanie zgody wodno-prawnej. Wody popłuczne planuje się odprowadzić do gminnej oczyszczalni ścieków, bezpośrednio graniczącej w inwestycją.
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla zakresu robót objętych PFU
- opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody
- opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
- przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
- przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia
- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- opracowanie dokumentacji i wybudowanie nowego przyłącza energoelektrycznego dla zasilania stacji
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Inwestora
- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Część II Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Grzegorzew metodą przewiertu sterowanego lub przecisku. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 1202/1, 1203/1 1238/1, 1201 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci wodociągowej do przebudowy: ok. 120 m.
Podczas przebudowy przewidziano również montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych min. DN80:
-wymiana istniejącego hydrantu, w miejscu rozpoczęcia przebudowy
-zaprojektowanie nowego hydrantu w rejonie skrzyżowania z ulicą Łąkową.
Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka wodociągu wynika ze skorodowania rur stalowych, z których jest on wykonany, co powoduje jego częste awarie i przerwy w dostawie wody.
Projektuje się wymianę ok. 120 m skorodowanego odcinka przewodu stalowego na przewód PE-HD SDR17 DN110 wraz z włączeniem w wodociąg stalowy w ul. Łąkowej oraz montaż 2 szt. hydrantów nadziemnych min. DN80

Zakres głównych obejmuje prac m.in.:
-sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
-obsługę geodezyjną,
-wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
-przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie,
-inwentaryzację powykonawczą,
-nadzór autorski projektanta.

Uwaga: projekt sieci wodociągowej a w szczególności włączenie musi być uzgodniony
z wykonawcą stacji uzdatniania wody.

Część III ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie" obejmuje m.in.:
Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w miejscowości Grzegorzew metodą wykopu otwartego. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 999/1, 934/1, 925/1 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew.
Długość sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok. 100 m.
Podczas przebudowy przewidziano również montaż min. 3 szt. studni rewizyjnych:
-w miejscu rozpoczęcia przebudowy,
-przyłączeniową do posesji nr 31
-na skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną – mającą umożliwić dalszą rozbudowę sieci.
Jeżeli Wykonawca uzna, że aspekty techniczne wymagają zastosowania większej ilości studni, należy je przewidzieć w projekcie.
Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka kanalizacji wynika z jego uszkodzenia, powstałego podczas budowy sieci energetycznej. Uszkodzenie istniejących rurociągów kamionkowych spowodowała zanik prawidłowego spadku przewodu kanalizacji sanitarnej, co powoduje jej zapychanie.
Projektuje się wymianę 100 m uszkodzonego rurociągu kamionkowego na przewód PVC-U lite DN200 SN8 SDR34 oraz montaż 3 szt. studni betonowych DN1000 z włazami żeliwnymi.

Zakres głównych obejmuje prac m.in.:
-sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
-obsługę geodezyjną,
-wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
-przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie,
inwentaryzację powykonawczą,
- nadzór autorski projektanta.
Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości na całość przedmiotu Kontraktu na okres wynikający z zawartej przez strony umowy, zgody z ofertą wybrana w postępowaniu na daną część zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Grzegorzew 62-640
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Grzegorzew 62-640
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się