„ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WARTKOWICE ”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Zamawiającego. 2. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Zamawiającego, nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (dalej: PSZOK) i z wyznaczonych miejsc zbiorowej zbiórki określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01; 2) odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady stanowiące odpady komunalne, o kodach: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01 oraz odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z aptek, szkół, mobilnych punków zbiórki, do których zalicza się: leki, baterie, szkło, o kodach: 20 01 32, 20 01 34, 15 01 07, 15 01 02; 3) odbieranie oraz zagospodarowanie przez Wykonawcę z PSZOK każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, do których zalicza się: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 01 99, 20 03 99 odpady niebezpieczne – 20 01 21, 20 01 28, 20 01 23, przeterminowane leki - 20 01 32, chemikalia - 20 01 80, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek – 20 01 99, zużytych baterii i akumulatory - 20 01 34 , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 20 01 35, 20 01 36 , odpady wielkogabarytowe – 20 03 07, zużyte opony 16 01 03, odpady budowlane (drobne prace remontowe nie wymagające ich zgłoszenia) – 17 01 07, 17 09 04 oraz tekstylia i odzież – 20 01 10, 20 01 11; 4) wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości wskazanych w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ w zestaw pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych oraz ich odbiór po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia; 5) opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych; 6) prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji i dokumentacji związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 7) posiadanie w okresie realizacji umowy ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1000000 zł (słownie: jeden milion złotych). 4. Zgodnie z danymi posiadanymi przez Zamawiającego: 1) Liczba mieszkańców Gminy Wartkowice objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi około 5410 osób, 2) Liczba mieszkaniowych nieruchomości lokalowych, w których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i w budynkach wielolokalowych, w których lokale mieszkalne funkcjonują w systemie indywidualnych pojemników i worków na odpady komunalne z wynosi około 1789 szt. , w tym 522 szt. nieruchomości nie posiadających kompostownika, 3) Liczba nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe) - 52 szt. Powyższe dane Zamawiający ustalił w oparciu o dane określone w przedłożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (stan na 23 września 2020 roku). 5. Miejsce odbioru odpadów stanowi : 1) w systemie indywidualnym – miejsce ich wystawienia przez właściciela nieruchomości tj. jest miejsce przed nieruchomością, bezpośrednio przed wyznaczonym miejscem wyjazdu/ wjazdu na nieruchomość; 2) w systemie zbiorowym – miejsce ustawienia pojemników – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 3) miejsce ustawienia pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. 6. Szacowana łączna ilości odpadów komunalnych, która może zostać odebrana i zagospodarowana w czasie trwania zamówienia stanowi około 820 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Stary Gostków 3D
Wartkowice 99-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Wartkowice
Stary Gostków 3D
Wartkowice 99-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się