Zakup i dostawa oraz wykonanie mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie mebli biurowych wraz z montażem do budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 i Poznańskiej 133A w Inowrocławiu.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z załączonym opisem mebli dotyczącym poszczególnych części zamówienia, który stanowi załącznik do SIWZ. Dostarczone przez Wykonawcę meble muszą być nowe, nieeksponowane na wystawach, a także muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne Zamawiającego. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami
w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części.
Cz. 1 - Zakup gotowych mebli biurowych do pomieszczeń biurowych.
Cz. 2 - Zakup szaf metalowych na akta oraz regałów do archiwum.
Cz. 3 - Zakup ławek trzyosobowych w ilości 14 szt.
Cz. 4 - Wykonanie mebli do pomieszczenia kuchennego.
Cz. 5 - Wykonanie mebli do pomieszczenia biurowego.
Cz. 6 - Wykonanie mebli (biurka, zabudowa szaf) do pomieszczeń biurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia wykazany został w formularzach cenowych dla każdej z części oddzielnie, stanowiących załączniki do SIWZ.
Do oferty należy załączyć:
1) wypełnione formularze cenowe oferowanego sprzętu;
2) karty katalogowe (dla mebli gotowych), zawierające opis wymaganych parametrów, w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego;
3) opisy wykonanego przedmiotu zamówienia (dotyczą usługi wykonania mebli)
oraz rysunki techniczne oferowanych mebli i wizualizacje.
W przypadku niedołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2 lub 3 oferta zostanie odrzucona.
Zasadnym jest, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. W celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca skontaktuje się z Kierownikiem Referatu Administracyjno-Gospodarczego tel. 52 3592260.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne (dotyczy mebli gotowych).
Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy nieodpłatnie do siedziby Zamawiającego (w godzinach pracy urzędu) przy ul. Mątewskiej 17 i Poznańskiej 133A (dotyczy regałów do archiwum), 88-100 Inowrocław, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny dostawy z pracownikiem Zamawiającego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wniesienie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich części ) oraz montaż mebli – dotyczy części 4, 5 i 6 i szaf metalowych na akta, wymienionych w części 2.
Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag, który będzie podstawą do wystawienia faktury i ważności gwarancji.
Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi min. 24 miesiące (dla wszystkich części).
Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji wg kryterium określonego w pkt 17.2.
Wszelkie naprawy prowadzone w okresie gwarancji lub rękojmi odbywać się będą na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

aleja Ratuszowa 38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Powiat Inowrocławski
aleja Ratuszowa 38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się