Zakup mebli biurowych do budynku biurowego Nadleśnictwa Kościerzyna

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pod zabudowę mebli biurowych z ich dostawą i montażem w poszczególnych pomieszczeniach biurowych Nadleśnictwa Kościerzyna, w tym dostawa mebli biurowych przeznaczonych do siedzenia.
3.2 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części:

1) CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – Wykonanie i montaż mebli biurowych pod zabudowę do gabinetów pracowniczych.

Na przedmiot części zamówienia nr 1 składa się wykonanie, dostawa i montaż na poziomie dwóch kondygnacji budynku biurowego Zamawiającego (parter i piętro) następujących mebli biurowych pod zabudowę:
a) Biurko rys. A-11.1 – w ilości: 1 szt.,
b) Biurko rys. A-12.1 – w ilości: 1 szt.,
c) Biurko rys. A-13.1 – w ilości: 3 szt.,
d) Biurko rys. A-13.2 – w ilości: 1 szt.,
e) Biurko rys. A-13.3 – w ilości: 6 szt.,
f) Biurko rys. A-13.3a – w ilości: 2 szt.,
g) Biurko rys. A-13.4 – w ilości: 1 szt.,
h) Biurko rys. A-13.4a – w ilości: 1 szt.,
i) Biurko rys. A-13.5 – w ilości: 1 szt.,
j) Biurko rys. A-13.6 – w ilości: 2 szt.,
k) Lada w sekretariacie rys. A-10.1 – w ilości 1 szt.,
l) Stół rys. A-11.2 w ilości: 1 szt.,
m) Stół rys. A-12.2 w ilości: 1 szt.,
n) Stół rys. A-16.1 w ilości: 1 szt.,
o) Stół rys. A-16.2 w ilości: 1 szt.,
p) Stół rys. A-16.3 w ilości: 2 szt.,
q) Stół rys. A-16.4 w ilości: 1 szt.,
r) Regał – moduł A rys. A-15.1 w ilości: 33 szt.,
s) Regał – moduł B rys. A-15.2 w ilości: 13 szt.,
t) Regał – moduł C rys. A-15.3 w ilości: 1 szt.,
u) Regał – moduł D rys. A-15.4 w ilości: 1 szt.,
v) Regał – moduł E rys. A-15.6 w ilości: 1 szt.,
w) Komoda rys. A-15.5 w ilości: 5 szt.,
x) Regał – moduł A rys. A-15.1a w ilości: 6 szt.,
y) Regał – moduł B rys. A-15.2a w ilości: 3 szt.,
z) Komoda rys. A-15.5a w ilości: 1 szt.,
aa) Stół rys. A-17.1 w ilości: 1 szt.,
bb) Komoda rys. A-17.2 w ilości: 1 szt.,
cc) Kredens rys. A-17.3 w ilości: 1 szt.,
dd) Biurko rys. A-17.4 w ilości: 1 szt.,
ee) Szafa rys. A-17.5 w ilości: 1 szt.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia objętego tą częścią zostały opisane w projekcie aranżacji wnętrz dotyczącym wykonania mebli pod zabudowę w gabinetach pracowniczych, będącym załącznikiem nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, a także we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 7 do Specyfikacji.
Zamawiający podkreśla, że projekt aranżacji wnętrz, dotyczący części zamówienia nr 1, został wykonany na należytą starannością, jednakże ostateczne wymiary poszczególnych komponentów mebli będą musiały być dostosowane do wymiarów pomieszczeń biurowych przez Wykonawcę zamówienia. Kolorystyka określona w projekcie poszczególnych mebli pod zabudowę, w tym ich komponentów, stanowi punkt wyjścia przy realizacji zamówienia i będzie ostatecznie podlegała każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego (Wykonawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia przedkładać próbki zaproponowanych kolorów Zamawiającemu, w tym projektantowi do akceptacji przed zastosowaniem ich w realizacji zamówienia). Zamawiający będzie mógł także zmienić wskazaną w projekcie aranżacji wnętrz kolorystykę wybranych lub wszystkich elementów składowych mebli pod zabudowę.

2) CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – Wykonanie i montaż mebli kuchennych pod zabudowę.

Na przedmiot części zamówienia nr 2 składa się wykonanie, dostawa i montaż w dwóch kuchniach budynku biurowego Zamawiającego (w kuchni na parterze i w sekretariacie na parterze i w kuchni na piętrze) następujących mebli kuchennych pod zabudowę:
a) Aneks kuchenny rys. A-9.1 w ilości: 1 szt.,
b) Aneks kuchenny rys. A-9.2 w ilości: 1 szt.,
c) Aneks kuchenny rys. A-9.3 w ilości: 1 szt.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia objętego tą częścią zostały opisane w projekcie aranżacji wnętrz dotyczącym wykonania mebli pod zabudowę w gabinetach pracowniczych, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ, a także we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 7 do Specyfikacji.
Zamawiający podkreśla, że projekt aranżacji wnętrz, dotyczący części zamówienia nr 2, został wykonany na należytą starannością, jednakże ostateczne wymiary poszczególnych komponentów mebli będą musiały być dostosowane do wymiarów pomieszczeń kuchennych przez Wykonawcę zamówienia. Kolorystyka określona w projekcie poszczególnych mebli pod zabudowę, w tym ich komponentów, stanowi punkt wyjścia przy realizacji zamówienia i będzie ostatecznie podlegała każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego (Wykonawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia przedkładać próbki zaproponowanych kolorów Zamawiającemu (w tym projektantowi do akceptacji przed zastosowaniem ich w realizacji zamówienia). Zamawiający będzie mógł także zmienić wskazaną w projekcie aranżacji wnętrz kolorystykę wybranych lub wszystkich elementów składowych mebli pod zabudowę.
Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa żadnego sprzętu AGD (lodówek, zmywarek). Projekt aranżacji wnętrz dotyczący mebli kuchennych pod budowę zakłada wykonanie pod zabudowę lodówek i zmywarek. Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany wykonać meble pod zabudowę zmywarek i lodówek po wcześniejszym uzgodnieniu wymiarów i innych założeń dotyczących tych urządzeń z Zamawiającym. Po stornie Zamawiającego będzie zakup powyższych urządzeń AGD i dostarczanie ich Wykonawcy w celu ich zabudowania podczas wykonywania mebli kuchennych.3) CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3 – Dostawa foteli, krzeseł, sofy i stolików.

Na przedmiot części zamówienia nr 3 składa się wykonanie (zakup) i dostawa na poziomie dwóch kondygnacji budynku biurowego Zamawiającego (parter i piętro) następujących foteli biurowych, krzeseł biurowych i sofy:
a) Fotel typu kubełkowego z zintegrowanymi podłokietnikami – model 1 w ilości: 6 szt.,
b) Stolik pomocniczy w ilości: 3 szt.,
c) Fotel typu kubełkowego z zintegrowanymi podłokietnikami – model 2 w ilości: 4 szt.,
d) Krzesło konferencyjne z podłokietnikami w ilości: 53 szt.,
e) Sofa typu kubełkowego z zintegrowanymi podłokietnikami w ilości: 1 szt.,
f) Fotel gabinetowy w ilości: 1 szt.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia objętego tą częścią zostały opisane w projekcie aranżacji wnętrz dotyczącym wykonania mebli pod zabudowę w gabinetach pracowniczych, będącym załącznikiem nr 10 do SIWZ, a także we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 7 do Specyfikacji. Zamieszczone rysunki są tylko przykładowym rozwiązaniem danego wyrobu dla celów poglądowych wizualizacji przedmiotu dostawy (najbardziej zbliżonym wyglądem do oczekiwań Zamawiającego). Należy się sugerować funkcjami i wymiarami podanymi projekcie aranżacji wnętrz, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający podkreśla, że projekt aranżacji wnętrz, dotyczący części zamówienia nr 3, został wykonany na należytą starannością. Kolorystyka określona w projekcie poszczególnych foteli, krzeseł, sofy, stolików, w tym ich komponentów, stanowi punkt wyjścia przy realizacji zamówienia i będzie ostatecznie podlegała każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego (Wykonawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia przedkładać próbki zaproponowanych kolorów Zamawiającemu (w tym projektantowi do akceptacji przed zastosowaniem ich w realizacji zamówienia). Zamawiający będzie mógł także zmienić wskazaną w projekcie aranżacji wnętrz kolorystykę wybranych lub wszystkich elementów składowych mebli pod zabudowę.

3.3 UWAGA!!!
Postanowienia SIWZ, które zostały podanie poniżej, odnoszą się do wszystkich części zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3.4 Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją poszczególnych etapów części zamówienia po przez swoich przedstawicieli (przedstawiciel Zamawiającego), którymi będą pracownicy Zamawiającego oraz projektant aranżacji wnętrz. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z przedstawicielem Zamawiającego.
3.5 Wykonawca każdej części zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w pomieszczeniach biurowych budynku biurowego Nadleśnictwa Kościerzyna (Zamawiającego) w miejscach wskazanych projektem aranżacji wnętrz, które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 do SIWZ i przez przedstawiciela Zamawiającego.
3.6 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
3.7 Zamawiający wymaga, aby oferowane meble spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w projektach aranżacji wnętrz, które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 do SIWZ.
3.8 Wykonany przedmiot zamówienia zostanie odebrany protokołem odbioru zamówienia (dla każdej części zamówienia odrębnie). Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru zamówienia.
3.9 Zamówienie będzie realizowane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowego Nadleśnictwa Kościerzyna, który jest położony w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy miejskiej Kościerzyna, w obrębie ewidencyjnym 0006, na działce ewidencyjnej nr 159 przy ulicy Marii Skłodowskiej 6 w (83-400) Kościerzynie (centrum miasta).
3.10 Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r.,Nr 148, poz. 973).
3.11 Meble muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.
3.12 Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszących się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
3.13 Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na materiały użyte do produkcji.
3.14 Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych) żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (o ile jest to wiadome) firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowy. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.15 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 3.16 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3.16 Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji.
3.17 Zamawiającemu przysługuje prawo do zamiany układu poszczególnych mebli w pomieszczeniach biurowych opisanych w projektach aranżacji wnętrz, stanowiących załączniki nr 8, 9, 10 do SIWZ, co zostanie ostatecznie potwierdzone przez Zamawiającego podczas realizacji prac konkretnych pomieszczeniach biurowych budynku biurowego Zamawiającego.
3.18 Wspólny Słownik Zamówień:
39130000-2 – meble biurowe;
39141400-6 – kuchnie do zabudowy;
39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części;
39113100-8 – fotele;
39112000-0 – krzesła;
39151000-5 – meble różne.
3.19 Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, w tym w projektach aranżacji wnętrz stanowiących załączniki nr 8, 9, 10 do Specyfikacji, mają przykładowy charakter, a Wykonawca ma prawo w takich przypadkach przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równoważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.
3.20 W każdym przypadku, gdy w SIWZ, w tym w projektach aranżacji wnętrz stanowiących załączniki nr 8, 9, 10 do Specyfikacji, opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z SIWZ, w tym z projektami aranżacji wnętrz stanowiących załączniki nr 8, 9, 10 do Specyfikacji.
3.21 Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w projektach aranżacji wnętrz stanowiących załączniki nr 8, 9, 10 do Specyfikacji, spoczywa na Wykonawcy.
3.22 UWAGA!!!
Zamawiający podkreśla, że Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dowody równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w SIWZ, ponieważ w światle obowiązujących przepisów Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne powinien tę równoważność wykazać. Należy przy tym podkreślić, że oferowane rozwiązania równoważne stanowią przedmiot oferty, ich określenie stanowi istotną treść oferty, która nie może ulec zmianie po upływie terminu składania ofert. Dlatego, jeżeli Wykonawca wskaże w treści oferty zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie załączając stosownych dowodów do oferty, to taka oferta nie będzie podlegała uzupełnieniu o te informacje, bowiem w wyniku ewentualnego uzupełnienia nastąpiłaby nie uprawniona zmiana treści złożonej oferty, a w konsekwencji naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Praw Zamówień Publicznych.
3.23 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w celu ustalenia niezbędnych informacji o zamówieniu, mających wpływ na sporządzenie oferty, dokonał wizji lokalnej terenu i obiektu budowlanego objętego niniejszym zamówieniem.
3.24 Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone meble z przedziału 24-60 miesięcy (okres gwarancji jakości i rękojmi za wady jest kryterium pozacenowym w ocenie ofert – rozdział 13 SIWZ), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Warunki gwarancji jakości na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
3.25 Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane niżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na realizacji pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.).
3.26 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) montaż mebli biurowych pod zabudowę – dotyczy części zamówienia nr 1,
2) montaż mebli kuchennych pod zabudowę – dotyczy części zamówienia nr 2.
3.27 Wymagania stawiane wykonawcy w celu wykazania zatrudnienia osób wykonujących czynności na umowy o pracę określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
3.28 W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia, zwany dalej opcją. Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty. Zlecenie opcji następować będzie w formie pisemnej z podaniem określonych mebli, ich liczby, cen jednostkowych, wartości zlecenia i innych istotnych informacji.
3.29 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.30 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.31 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
Kościerzyna 83-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościerzyna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6
Kościerzyna 83-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się