Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

» Opis zapytania

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia o wielkości zapotrzebowania energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wielkości: 475 289 kWh (zamówienie podstawowe) i 617 876 kWh (z prawem opcji 30%). Zamawiający jest podmiotem – wytwórcą energii w małej instalacji – wpisanym do rejestru MIOZE. Rodzaj małej instalacji „elektrociepłownia biogazowa na biogaz składowiskowy” o łącznej mocy zainstalowanej 0,250 MW. Produkcja energii odbywa się przez cały rok, 24 godziny na dobę (z wyjątkiem przerw konserwacyjnych i awarii). Informacja o ilości wytwarzanej i zużywanej energii została opisana w Załączniku nr 1 do SIWZ. Dostawa energii elektrycznej nastąpi wraz z wykonaniem usługi bilansowania handlowego (Usługa POB) w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. – zgodnie z istotnymi postanowieniami umownymi dla świadczenia Usługi POB stanowiącymi Załącznik nr 2B do SIWZ dla energii wytworzonej w instalacji wytwórczej Zamawiającego. Szacunkowa ilość energii, dla której Wykonawca będzie świadczył usługę POB wynosi: 416 888 kWh. Ilość energii elektrycznej, dla której będzie świadczona Usługa POB może ulec zmianie. Rozliczenie ilości zakupionej przez Wykonawcę energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie faktycznie oddanej do sieci dystrybucyjnej ilości energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych o długości 1 miesiąca, ustalonej przez OSD na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i zapisów umów o świadczenie usług dystrybucji. Zmiana ilości energii wytworzonej prze instalację Zamawiającego odbywa się automatycznie i nie wymaga oświadczenia woli. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Zamawiającego nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SIWZ i istotnych postanowieniach umownych dla umowy świadczenia usługi bilansowania handlowego - Załącznik nr 2B do SIWZ.
3. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Zamawiającego. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy na sprzedaż przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Zamawiającego, zwanej dalej Umową Zakupu Energii. Zawarcie Umowy Zakupu Energii musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów istotnych postanowień umownych dla Umowy Zakupu Energii stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej - Załącznik nr 2A do SIWZ.
4. Zamawiający posiada podpisaną umowę dotyczącą sprzedaży energii wytworzonej przez obiekt Zamawiającego na czas określony do dnia 31.12.2020 r. Umowa nie podlega regulacjom Pzp. Zamawiający zawrze Umowę Zakupu Energii na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w ramach niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem istotnych postanowień umownych opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest Energa Obrót SA. i PGE Obrót SA.
7. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej stanowiącym Załącznik nr 2A do SIWZ i istotnych postanowieniach umownych dla umowy świadczenia usługi bilansowania handlowego stanowiących Załącznik nr 2B do SIWZ. Wykonawca wykona czynności wynikające z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
7.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
7.2. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
8. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zwanych dalej PPE, zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy/ okres wypowiedzenia”.
9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy sprzedaży energii elektrycznej do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dnia dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie OSD odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.
10. Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobieranej z systemu, dla danego PPE, dokonuje tylko jeden POB.

11. W toku realizacji Umowy sprzedaży energii elektrycznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30% zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizowanej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
12. Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy nie więcej niż 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
pl. Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się