Zabezpieczenie wysp na żwirowniach w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)” Postępowanie III

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Zabezpieczenie wysp na żwirowniach w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)” Postępowanie II. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań: a. Zadanie I- Zabezpieczenie brzegów 2 wysp o łącznej długości zabezpieczenia 682 mb na zbiorniku Zakole A b. Zadanie II - Zabezpieczenie brzegów 2 wysp o łącznej długości zabezpieczenia 523 mb na zbiorniku Zakole B Uwaga: Przedmiot zamówienia nie został podzielony na odrębne części. Uwaga: Zamawiający wymaga by dla realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował: - co najmniej 10 osobami wykonującymi bezpośrednio roboty składające się na przedmiot zamówienia - co najmniej: koparką o pojemności łyżki 0,6 m3 chwytakową na pontonie, łodzią ciężarową, i barką/ krypą 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a. prowadzić prace w taki sposób by nie dopuścić do trwałych zniszczeń wysp, b. dostosowania tonażu samochodów transportujących materiał do nośności przejazdów wałowych, c. w razie uszkodzenia wałów, przejazdów wałowych dokonać ich naprawy oraz doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, d. prowadzenia prac w obrębie wałów poza okresem intensywnych opadów oraz zagrożenia powodziowego, e. po zakończeniu prac teren uporządkować, dokonać naprawy ewentualnych zniszczeń. 5. Prace polegające na zabezpieczeniu brzegów wysp stanowią zadanie ochronne dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005, zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 22.09.2014 r., poz. 5154), zmienionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 9.12.2016 r., poz. 7462).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Mogilska 25
Kraków 31-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Mogilska 25
Kraków 31-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się