Zakup paliw płynnych na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie – 2021 r.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych tj. oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 – oktanowej do pojazdów, samochodów służbowych oraz innych urządzeń zasilanych paliwami płynnymi, należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie.
2.Tankowanie będzie odbywać się według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi: oleju napędowego ON: 32.000,00 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 – oktanowej: 8.000,00 litrów
3.Określone przez Zamawiającego ilości paliwa (w litrach) są wielkościami prognozowanymi, mogą ulec zmianie w okresie realizacji zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności z tytułu świadczenia dostawy.
Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu tankowania paliwa w stacji z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu, jeśli taki został wskazany w formularzu oferty.
4.Paliwa winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz wymagania określone we właściwych przepisach prawa.
5.Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych w formie tankowań bezgotówkowych.
6.Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z co najmniej jednej stacji paliw na terenie Gminy Teresin lub sąsiedniej, w odległości nie większej, niż 10 km od siedziby Zamawiającego, określając tą odległość na podstawie dojazdu drogami publicznymi, która to stacja paliw winna być czynna całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
7.Szczegółowe warunki zamówienia i zasady rozliczeń zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. XX-Lecia 13
Teresin 96-515
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie
Al. XX-Lecia 13
Teresin 96-515
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się