Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy preparatu mikrobiologicznego wspierającego procesy samooczyszczenia wód Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2020

» Opis zapytania

1.1 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia produktów stanowiących przedmiot umowy, w całości na własny koszt oraz do ich wniesienia i rozładunku
do miejsca na terenie miasta Krakowa wskazanego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
1.2 Zamawiający wskazuje, iż przedmiotem zamówienia preparat mikrobiologiczny, który musi zawierać: mieszaninę węglanu disodu, związek z nadtlenkiem wodoru (2:3), biologicznie aktywny środek powierzchniowo czynny, odżywki, środek wiążący, niepatogeniczne szczepy bakterii, obecność co najmniej następujących bakterii: Bacillus megaterium, Pseudomonas flourescens, Pseudomonas putida, Bacillus licheniformis, Bacillus brevis/ Brevibacillus parabrevis, Bacillus, subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus macerans, Bacillus amyloliquefaciens.
1.3 Wymagane ilości, gramatura i opakowanie:
1.3.1 saszetki 1200 sztuk - 250g,
1.3.2 tabletki 440 sztuk każda o gramaturze 125-140g,
1.3.3 opakowanie jednostkowe:
1.3.3.1 w postaci proszku w saszetkach zabezpieczonych rozpuszczalną w wodzie folią o gramaturze 250 gramów,
1.3.4 w kształcie tabletek o średnicy 70÷80 mm zabezpieczonej rozpuszczalną w wodzie folią, o gramaturze 125-140 g/sztuka.
1.4 Zamawiający wymaga:
1.4.1 Aby preparat był wolny od szczepów Salmonella spp. i Escherichia coli.
1.4.2 Aby preparat posiadał atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający możliwość jego stosowania w naturalnych zbiornikach wód powierzchniowych, który należy dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy.
1.4.3 Aby termin ważności (przydatności) preparatu w dacie dostawy do Zamawiającego nie był krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.
1.4.4 Zapewnienia bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.5 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia i obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, odpowiednio do wzoru tabelarycznego zawartego w formularzu oferty załączonym do SIWZ.
3. Wykonana musi zaoferować przedmiot zamówienia odpowiadający wymaganiom opisanym w treści SIWZ. Dlatego też, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w treści oferty, że zaoferowany produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, a w celu potwierdzenia faktu musi dołączyć do oferty szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. na przykład karty charakterystyki lub karty katalogowe, prospekty, foldery lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których wynika spełnienie wymagań opisanych w SIWZ dla oferowanego preparatu mikrobiologicznego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania i oceny ofert.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Reymonta 20
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Reymonta 20
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się