Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków– 3 części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków – 3 części. 2. Zamówienie obejmuje 3 zadania – części:
1) Część nr 1 – Remont ulic: Browarnej, Niwy, Makowej – w zakres zamówienia wchodzi: Frezowanie / demontaż nawietrzni bitumicznej wraz z utylizacją urobku we własnym zakresie (660m2), wykonanie koryta jezdni wraz z transportem i utylizacją urobku we własnym zakresie (140m3), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 35 cm (400 m2), wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm (995m2), wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - na całej powierzchni MMA, wyrównanie 75kg/m2 (45t), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (1415m2), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (674 m2) regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych (szt. 3), paski z kruszywa szer. 0,5 m wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją urobku (996m). 2) Część nr 2 – Remont ulicy Groniec – w zakres zamówienia wchodzi: Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - na całej powierzchni MMA, wyrównanie 75kg/m2 (40,5t), nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (560m2), regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych (3szt.), regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych fi 600 (5 szt.), opaski z kruszywa szer. 0,5 m wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją urobku (255m). 3) Część nr 3 - Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na gorąco – w zakres zamówienia wchodzi: Remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na gorąco gr 5 cm. Zakres: frezowanie na gł. 5 cm, ocięcie krawędzi, oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową, warstwa MMA 5cm, oblanie masą zalewową "szwów", utylizacja urobku (500m2). 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących gwarancji na przedmiot zamówienia: 1) Dla części nr 1 – minimalny: 24 miesiące, maksymalny: 60 miesięcy 2) Dla części nr 2 – minimalny: 24 miesiące, maksymalny: 60 miesięcy 3) Dla części nr 3 – minimalny: 12 miesięcy, maksymalny 24 miesiące 4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 7A – dla części nr 1, 7B – dla części nr 2, 7C – dla części nr 3. 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącej załącznik nr 8 dla części od 1 do 3.
5. Zamawiający - w każdej części- wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, przewidziane do realizacji zamówienia (osoby, które wykonują czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót), wykonujące roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy np. pracownicy fizyczni, operatorzy maszyn budowlanych oraz operatorzy sprzętu budowlanego, kierowcy) byli zatrudnieni przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do kierownika budowy, geodetów, dostawców. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym realizowane m.in. przez osoby wskazane w pkt. 5, z wyłączeniem czynności realizowanych przez kierownika budowy, geodetów, dostawców wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dot. ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dot. ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 11. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Cz. II SIWZ. 12. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Sławków 41-260
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Sławków
ul. Rynek 1
Sławków 41-260
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się