Wydrukowanie kolorowanki, ulotek, plakatów i naklejek o tematyce prewencyjnej oraz dostarczenie ich do 16 Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie kolorowanki, ulotek, plakatów i naklejek o tematyce prewencyjnej oraz dostarczenie ich do 16 Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS zgodnie z rozdzielnikami stanowiącymi Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do wzoru umowy:
1) 40 000 egz. kolorowanki dla dzieci,
2) 2 402 000 szt. ulotek,
3) 11 000 szt. plakatów tematycznych,
4) 412 500 szt. naklejek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Żadna z pozycji składająca się na przedmiot zamówienia nie będzie miała nadanego numeru ISBN/ISSN. Zamawiający nie wyraża zgody na nadanie numeru ISBN/ISSN przez Wykonawcę. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy oraz w Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 190
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
Al. Niepodległości 190
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się