Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z zachowaniem standardu IV i V w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich poprzez odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu środków sprzętowo-transportowych.
3. Zamówienie podzielono na trzy części:
1) Część I: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
2) Część II: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
3) Część III: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
4. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) wynosi – 207,73 km. Długość odcinków do posypywania - 99,91 km. Od dnia 01.01.2021 r. łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) będzie wynosić – 206,94 km, a długość odcinków do posypywania - 99,13 km (część ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu będzie wyłączona z zimowego utrzymania).
5. Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w „Wykazach dróg”.
6. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres usług określają:
• „specyfikacja techniczna wykonania i odbioru” (STWiO);
• wykazy dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich objętych zimowym utrzymaniem;
• standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych
opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl.
7. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:
a) zapewnienie, zakupienie, składowanie, dysponowanie i stosowanie materiałów chemicznych koniecznych do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniania jezdni, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960);
b) przygotowywanie solanki i mieszanki piaskowo – solnej 20%;
c) załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg;
d) zabezpieczenie „dyżurnego” do dysponowania sprzętem, podawania informacji o stanie dróg do ośrodka dyspozycyjnego akcji zimowej (Jednostka organizacyjna);
e) prowadzenie dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg (dokumentacja przebiegu zimowego utrzymania dróg, załączniki do faktur);
f) zapewnienie stałej łączności telefonicznej z „dyżurnymi”, kierowcami, operatorami sprzętu przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych;
g) uzgodnienie oznakowania pojazdów;
h) wykonanie i stosowanie oznakowania w trakcie prowadzenia usługi;
i) załadunek i wywóz śniegu z poboczy dróg w wyznaczone miejsce;
j) uczestniczenie Wykonawcy wraz z przedstawicielem Jednostki organizacyjnej w kontroli stanu zimowego utrzymania jezdni, na każde żądanie Jednostki organizacyjnej.
8. Jednostka organizacyjna wymaga aby sprzęt Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana był zaopatrzony w lokalizatory GPS, celem kontroli pracy sprzętu.
a) Jednostka organizacyjna wymaga, aby zimowe utrzymanie dróg wykonywane było w całości przez jednostki (solarka, piaskarko - solarka, pług) wyposażone w zintegrowany moduł GPS/GPRS wraz z czujnikami, umożliwiającymi telemetryczną transmisję danych.
b) Wykonawca gwarantuje sprawność i serwis sprzętu GPS/GPRS przez cały okres trwania umowy. Wymagane jest zapewnienie efektywnej reakcji serwisowej w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii Jednostce organizacyjnej.
c) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Jednostce organizacyjnej dostęp/podgląd w formie elektronicznej np. przez stronę www do danych telemetrycznych pokazujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym oraz dostęp do historii danych przez okres min. 3 miesięcy od dnia zakończenia świadczenia usługi.
d) Zakres przesyłania danych musi obejmować w szczególności następujące informacji:
- rzeczywiste położenie pojazdów z okresowym odczytem nie dłuższym niż co 60 sek. na podstawie systemu GPS,
- prędkość pojazdów,
- droga przebyta przez pojazdy [km],
- czas pracy pojazdów.
e) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu awarii odbiornika GPS telefonicznie a następnie potwierdzenie tego faktu na piśmie lub faksem.

9. Opis części zamówienia:
Część I - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna – Koźla w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie Kędzierzyna - Koźla z zachowaniem standardu IV.

Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych:

• nośnik samochodowy z napędem na minimum dwie osie, o ładowności 6 - 8 ton, dostosowany do montażu solarki, pługu średniego – 2 szt.;
• solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 2 szt.;
• pług średni (powinien mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym) – 2 szt.;
• ładowarka (do załadunku) – 1 szt.
• ładowarka (do odśnieżania) – 1 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie.
Do 31.12.2020 r.
Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi - 60,259 km.
Długość odcinków do posypywania - 45,360 km.

Od 01.01.2021 r. (część ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu będzie wyłączona z zimowego utrzymania).

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 59,469 km.
Długość odcinków do posypywania – 44,580 km.

Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych miejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazach dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna - Koźla.

Część II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek z zachowaniem standardu V.

Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych :

• nośnik samochodowy z napędem na minimum dwie osie, o ładowności 6 - 8 ton, dostosowany do montażu piaskarko - solarki, pługu średniego – 2 szt.;
• piaskarko – solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 2 szt.;
• pług średni (powinien mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym) – 2 szt.;
• ładowarka (do załadunku) – 1 szt.;
• ładowarka (do odśnieżania) – 1 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 53,06 km.
Długość odcinków do posypywania - 20,42 km.

Odcinki do posypywania : skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż przystanków autobusowych, odcinki wzdłuż szkół ,odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych .

Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gmina Bierawa oraz Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy Cisek.

Część III - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew z zachowaniem standardu V.

Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych :

• nośnik samochodowy z napędem na minimum dwie osie, o ładowności powyżej 8 ton, dostosowany do montażu piaskarko - solarki, pługu ciężkiego – 3 szt.;
• piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 3 szt.;
• pług ciężki – 3 szt.;
Pługi odśnieżne powinny mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym
• ładowarka (do załadunku) – 1 szt.;
• ładowarka (do odśnieżania) – 2 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie.

Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 94,41 km.
Długość odcinków do posypywania - 34,13 km.

Odcinki do posypywania : skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż przystanków autobusowych, odcinki wzdłuż szkół ,odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych.

Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy Pawłowiczki oraz Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy Polska Cerekiew.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Konstantego Damrota 30
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się