Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 2 037 686 kWh w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem punktów poboru energii elektrycznej zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ zużycie energii elektrycznej jest wielkością deklarowaną i szacunkową służącą jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert i wyboru Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii elektrycznej określone w Załączniku nr 1 do SIWZ posiadają umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem Orange Energia Sp. z o. o. zawartą na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać energię czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zamówienia.
5. Wykonawca winien posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA OPERATOR Sp. z o. o., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ w terminie wykonywania zamówienia (punkt 4 SIWZ).
6. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ.
7. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Przedmiot zamówienia – dostawa energii elektrycznej – ma określone standardy jakościowe, natomiast cena za energię elektryczną nie wpływa na jakość wykonanej dostawy. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego, jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Standardy jakościowe energii elektrycznej określone są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zaoferowana cena winna uwzględniać wszystkie koszty cyklu życia związane z przedmiotem zamówienia czyli dostawą energii elektrycznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się