Obiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Oksa w roku 2021

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Oksa w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór odpadów obejmuje odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i zmieszany. 3.2. Przedmiotem zamówienia objęte jest 1308 punktów odbioru nieruchomości zamieszkałych. We wskazanych nieruchomościach zamieszkuje 3750 mieszkańców. Ilości odebranych odpadów w roku 2019 i w miesiącach od stycznia do sierpnia 2020 r z rozbiciem na poszczególne frakcje określa załącznik nr 7 do SIWZ 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy). W który uregulowano w sposób szczegółowy zakres sposobu spełnienia świadczenia w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Włoszczowska 22
Oksa 28-363
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22
Oksa 28-363
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się