Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”.
1. Nieruchomość jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej,
w skład której wchodzą: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany drzwi (dalej STWiORB). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zakres prac, projekt budowlany i pozwolenie na roboty budowlane został zatwierdzony prawomocną Decyzją nr 168/20 z dnia 11.08.2020 r. Starosty Hajnowskiego, Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska w Hajnówce.
UWAGA: Roboty budowalne prowadzone będą w czynnym obiekcie i winny być uzgodnione z użytkownikiem.
4. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą
do sporządzenia oferty jest SIWZ, dokumentacja techniczna, oraz STWiORB.
5. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż., zawartych w ww. opracowaniach Zamawiającego.
6. Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i w IPU wraz z załącznikami stanowiącym Rozdział III SIWZ.
8. Wszystkie roboty będą wykonywane, wyłącznie po uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Stanisława Moniuszki 1a
Warszawa 00-014
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
Stanisława Moniuszki 1a
Warszawa 00-014
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się