Przebudowa drogi gminnej al. Brzozowa i al. Sosnowa w m. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała – Etap II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej al. Brzozowa i al. Sosnowa w m. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała – Etap II”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:
1). Budowę kanalizacji deszczowej na al. Sosnowej na odcinku od S11 –S16 oraz S3-S5 w tym:
a. wykonanie wpustów ulicznych z odwodnieniem liniowym
b. umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej
c. wykonanie inspekcji TTV
2). Przebudowę istniejącego hydrantu
3). Przebudowę drogi al. Brzozowej na odcinku 0+175-0+439,79 km oraz al. Sosnowej na odcinku 0+12,85 – 0+0503,72 km wraz z sięgaczami w tym:
a. wykonanie podbudowy
b. wykonanie nawierzchni bitumicznej
c. wykonanie poboczy utwardzonych
d. regulacja wpustów, włazów i studzienek wodno-kanalizacyjnych oraz teletechnicznych
e. zabezpieczenie sieci rurami ochronnymi
f. wykonacie zjazdów
g. wykonanie terenów zielonych
Uwaga !!
Zamawiający informuje, że studnia S11 została wykonana w ramach odrębnego postępowania. Do studni S11 nalęzy wykonać odwodnienie liniowe OL1.
4). Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się:
Dokumentacja projektowa
a) Projekt budowlany pn.: Przebudowa drogi al. Brzozowa m. Ligota Piękna” wykonany przez Drogtim Adam Pawłucki wraz z pozwoleniem na budowę
b) Projekt budowlany pn.: Przebudowa drogi al. Sosnowa m. Ligota Piękna” wykonany przez Drogtim Adam Pawłucki wraz z pozwoleniem na budowę
c) Projekt Wykonawczy Branży drogowej pn: „ Przebudowa drogi al. Brzozowej i al. Sosnowej m. Ligota Piękna wykonany przez Drogtim Adam Pawłucki;
d) Projekt Wykonawczy Branży odwodnieniowej pn: „ Przebudowa drogi al. Brzozowej i al. Sosnowej m. Ligota Piękna wykonany przez Drogtim Adam Pawłucki
e) Projekt Stałej Organizacji Ruchu wykonany przez : a-via Adam Ozimina
f) Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu ul. Sosnowej i Brzozowej w Ligocie Pięknej
2). Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST);
4) SIWZ wraz z załącznikami
5. Załącznik graficzny określający zakres robót
6Książka Przedmiarów.
UWAGA!!
Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym.
4. Szczególne warunki realizacji zamówienia:
1). Wykonawca ustanowi we własnym zakresie i na własny koszt Kierownika budowy na cały zakres robót.
2).Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia zakończenia robót.
3). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją,
4) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci.
5). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych formalności związanych z opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót w pasie drogowym.
6).Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych drogach przebiegających przez teren budowy.
7). Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
8). Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt
9). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo –finansowego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda szczegółową wraz tabelą elementów scalonych.
10). Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
11). Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333)
12). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ).
13) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Rozwiązania równoważne
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy.
Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
3) Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej.
4) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrocławska 9
Wisznia Mała 55-114
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
Wisznia Mała 55-114
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się