Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego
jednorazowego użytku wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko
Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego
asortymentu na części pakiety,
Wspólny słownik zamówień:
CPV – 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne
Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie.
Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 800-lecia 26
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 800-lecia 26
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się