Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gminie Świerklaniec

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie, o mocy 49,83 kWp w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z przyłączeniem do instalacji elektrycznej Oczyszczalni Ścieków, jej uruchomieniem, przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji, zgłoszeniem mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej oraz przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji przedmiotowej instalacji.
Zamawiający sugeruje odbycie wizji lokalnej w celu zweryfikowania udostępnionych informacji oraz wszelkich nieopisanych w niniejszym opisie uwarunkowań.
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in. badanie gruntu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
Tam, gdzie w SIWZ, PFU lub pozostałej dokumentacji został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
1. Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
2. Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3. Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4. Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
5. Parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6. Standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Młyńska 3
Świerklaniec 42-622
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne

» Dane nabywcy

Gmina Świerklaniec
Młyńska 3
Świerklaniec 42-622
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się