Dostawę komputerów stacjonarnych i laptopów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych oraz laptopów.
3. Sposób dostawy: Wykonawca musi zapewnić wystarczającą ilość osób do rozładunku dostarczonego towaru i jego zeskładowania w magazynie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy do godz. 930.
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku 1A do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych
w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone
w załączniku nr 1A do SIWZ.
6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.
7. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym:
1) Zamawiający wymaga nieużywanego oprogramowania MS Windows 10 Professional 64-bit jednakże dopuszcza oprogramowania równoważne. Oprogramowanie równoważne musi być w pełni kompatybilne i w sposób niezakłócony działać ze sprzętem oraz oprogramowaniem MS Windows oraz programami użytkowymi MS, które posiada Zamawiający. Wykonawcy oferujący oprogramowanie równoważne zobowiązani są do złożenia wraz
z ofertą dokumentów potwierdzających równoważność zaoferowanego oprogramowania z których wynikać będzie zachowanie warunków równoważności w zakresie funkcjonalności i kompatybilności
z oprogramowaniem Windows 10 PL Professional 64-bit.
W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie
równoważne nie będzie współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w pracy środowiska sprzętowego i programowego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane
z przywróceniem i sprawnym działaniem sprzętu oraz oprogramowania
Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt dokona modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska programowego i sprzętowego po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego.
2) Zamawiający wymaga, aby komputer PC typ 1 spełniał wymagania normy MIL-STD-810G lub normy równoważnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Gen. A. Chruściela 103
Warszawa 00-910
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. A. Chruściela 103
Warszawa 00-910
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się