Usprawnienie systemu odwodnienia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na stacji PKP Legionowo

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia: Usprawnienie systemu odwodnienia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na stacji PKP Legionowo.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usprawnienia systemu odwodnienia przejścia podziemnego pod torami kolejowymi na stacji PKP Legionowo wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przejścia podziemnego przed napływem wód opadowych.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dodatkowego systemu odwodnienia w postaci wpustu ulicznego i ścieku liniowego, studni rewizyjnych oraz zestawów skrzynek rozsączających mających na celu usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia oraz dodatkowe zabezpieczenie przejścia podziemnego przed napływem wód opadowych. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejących chodników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do przejścia podziemnego wraz z robotami towarzyszącymi.
4. W zakres remontu wchodzą poniższe roboty budowlane:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty rozbiórkowe;
3) roboty ziemne;
4) roboty branży sanitarnej, tj. Posadowienie i montaż elementów odwodnienia;
5) wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni;
6) ułożenie krawężników i obrzeży;
7) wykonanie warstwy podbudowy;
8) regulacja urządzeń infrastruktury technicznej;
9) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;
10) plantowanie terenu;
11) humusowanie i obsianie trawą pobocza;
12) ustawienie balustrad zabezpieczających.
5. Szczegółowy zakres robót określa projekt zagospodarowania terenu, przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
6. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się