Budowa studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych na szkółce leśnej w Mrozowie - II przetarg

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych na szkółce leśnej w Mrozowie wg opisu technicznego robót, projektu robót geologicznych, projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz decyzji administracyjnych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ. Inwestycja polegać będzie na budowie nowej studni głębinowej, wierconej na terenie ujęcia wody w miejscowości Mrozów (szkółka leśna Mrozów), gm. Miękinia – na działce o nr ewid. 598/201. Otwór będzie wykonany metodą mechaniczno – obrotową z lewym obiegiem płuczki wodno – polimerowej, zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji pn. „Projekt robót geologicznych w celu ujęcia wód podziemnych piętra trzeciorzędowego (neogeńskiego) w Mrozowie (działka 598/201).” W związku ze zmiennym poziomem wody w istniejącym zbiorniku wodnym zlokalizowanym przy szkółce leśnej, zaplanowano kompleksową budowę nowej studni w celu zapewnienia zasobów wody na cele gospodarcze istniejącej szkółki leśnej w Mrozowie. Przewidziano wykonanie studni wierconej o głębokości 100,0 m wraz z termoizolowaną obudową studni typu HYDRO-LINE z wyposażeniem. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: - wytyczenie geodezyjne otworu, - montaż wiertnicy i zagospodarowanie placu budowy, - wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 100 m, - opuszczenie filtra na głębokość końcową otworu, tj max 100,0 m, wykonanie obsypki do 85,0 m, opuszczenie rurki piezometrycznej, dalsze obsypywanie filtra do głębokości 55,0 m oraz wypełnienie mleczkiem iłowym do 20,0 m. - pompowanie oczyszczające i próbne wraz z pomiarami stabilizacji zwierciadła wody i chlorowaniem otworu, - pobór wody do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych, - wydobywanie kolumny konduktorowej wraz z wypełnieniem mleczkiem iłowym i compactonitem wolnej przestrzeni pomiędzy rurą nadfiltrową i ociosem otworu, - demontaż wiertnicy i rekultywacja terenu, - wykonanie obudowy studni wierconej, - pomiar geodezyjny powykonawczy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, - wykonanie badań hydrogeologicznych, - zakup i montaż pompy głębinowej wraz z instalacją tłoczną i zasilającą, - uruchomienie instalacji elektrycznej i wodnej; - oczekiwanie na wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych, w przypadku konieczności ponownego poboru próby wody na to badanie, - opracowanie wyników robót w formie dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie: a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.: a.1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); a.2) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.); a.3) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.); a.4) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.2033 z późn. zm.); a.5) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1064 z późn. zm.); b) z dokumentacją projektową – zał. nr 9 do SIWZ, c) ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, d) z przedmiarem robót, e) z właściwymi normami polskimi i branżowymi oraz przepisami i ustawami, f) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, g) z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru/Dozoru geologicznego, h) z decyzjami administracyjnymi, i) warunkami umowy. Wycena prac powinna zostać wykonana zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz na podstawie załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót i decyzji administracyjnych. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich obowiązujących przepisów ustaw oraz przepisów BHP i PPOŻ. Zamawiający przed złożeniem oferty przetargowej zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie (na szkółce leśnej w Mrozowie). Wszystkie wykazane materiały i urządzenia oraz przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie minimalnych, wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji normy, aprobaty, atesty itp. dokumenty służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych wykonania – każdorazowo Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych zawartych w dokumentacji oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Projektanta na rozwiązanie równoważne. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp i art. 30 ust. 4 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazanie lub odniesienia odpowiednio wyrazami “lub równoważny” lub “lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały budowlane i urządzenia przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru/Dozór geologiczny oraz posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje w języku polskim załączone do zatwierdzanych materiałów.Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 2
Miękinia 55-330
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2
Miękinia 55-330
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się