ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE
spr. nr Lg-795/20

1. Zamawiający:
Komenda Główna Policji
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497
NIP: 521-31-72-762
Prowadzącym postępowanie jest Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji – Wydział Radiokomunikacji 02-542 Warszawa, ul. Wiśniowa 58
Fax Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP: 47 72 14203.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne dla Sekcji Eksploatacji Infrastruktury Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP

3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia w terminie do dnia 30 paździerkika 2020 roku do godziny 15:00. Termin płatności za fakturę VAT: 30 dni od dostawy prawidłowo wypełnionej faktury.

4. Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz dodatkowych informacji
i dokumentacji określającej szczegółowe warunku udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.
Do zapytania załączono zapotrzebowanie na asortyment materiałów, które umieszczono na platformie zakupowej .

Osoby wskazane do kontaktów:
– w sprawach formalnych
Robert Jasiński, tel. 47 72 13611,


5. Inne postanowienia zamówienia:

a) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary
- 0,15% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.
- 10% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
b) W przypadku kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
c) Płatność za realizację Przedmiotu Zamówienia dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy6. Kryteria wyboru ofert:
100% cena brutto

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)
Odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, jeżeli taki warunek został postawiony:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

9. Warunki gwarancji i rękojmi:
Gwarancja producenta

10. Sposób przygotowania oferty:
a) W ofercie należy podać, że dotyczy ona sprawy nr Lg-795/20
b) W ofercie należy podać oferowaną cenę netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich,
c) W ofercie należy potwierdzić wymagany termin realizacji usługi i gwarancje
d) W ofercie należy podać dane kontaktowe oferenta na potrzeby realizacji zamówienia i warunki gwarancji,
e) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z dostawą, przygotowaniem i złożeniem oferty,
f) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególny asortyment 1-13.

11. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji.
Nie przewiduje się przeprowadzenia negocjacji.

12. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty wraz z załączonymi odpisami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2020 r. o godz. 10.00.

Załączniki: 2. Opis dostawy

Lp. Nazwa Liczba sztuk
1
a Gaz do zapalniczek 300ml 5
b Nabój z gazem (do palnika), Rodzaj paliwa butan/izobutan, 400ml 15
c Nabój z gazem (do palnika), Rodzaj paliwa butan/izobutan, 500ml 7/16 2
2
a Ściągacz do spinek tapicerskich 230mm Marka Yato YT-0841 2
b Ściągacz do spinek tapicerskich 200mm Marka Yato YT-0842 2
c Zestaw spinek samochodowych Toyota/Lexus, 360 sztuk 5
d Zestaw spinek samochodowych Ford, 415 sztuk 5
e Zestaw spinek samochodowych BMW, 290 sztuk 5
f Zestaw spinek samochodowych Fiat, 308 sztuk 5
g YATO ZESTAW ŚCIĄGACZY DO TAPICERKI 11cz. (YT-0844) 5
3
a Akumulator M12B3 do lutownicy 4
b Akumulator RB18L50 do urządzeń Ryobi 4
c MILWAUKEE M18B9 Akumulator 18V 9,0Ah Li-Ion 2
4
a Przewód elektryczny YDYp 3 x 2,5 mm2 750 V 100 m 3
b Przewód ele

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się