Zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z jej przesyłem (dystrybucją) do obiektów Zamawiającego.
Energia elektryczna będzie dostarczana do następujących budynków:
a) Stacja transformatorowa przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A 39-460 Nowa Dęba Sekcja I Taryfa B23, PPE 480548208000014247 Nr licznika 96327088 Moc umowna 105 kW
Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy wyniesie 590 412 kWh
b) Stacja transformatorowa przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A 39-460 Nowa Dęba Sekcja II Taryfa B23, PPE 480548208000014247 Nr licznika 96453746 Moc umowna 105 kW Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy wyniesie 669 998 kWh
c) Budynek Oddziału Rehabilitacji ul. Rzeszowska 8 39-460 Nowa Dęba, Nr układu pomiarowego 08/0101/0107/0 63 A, PPE-480548108002546923, Nr licznika 10548872, Tarfa C11 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy wyniesie 67 420 kWh.
d) Budynek Oddziału Rehabilitacji ul. Rzeszowska 8 39-460 Nowa Dęba, Nr układu pomiarowego 08/0101/0242/0 40 A, PPE-480548108002547024, Nr licznika 04143835 Tarfa C11 Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy wyniesie 29 302 kWh.
Całkowite szacowane zużycie energii elektrycznej w obiektach SPZZOZ w Nowej Dębie wynosi 1 357 132 kWh na okres 24 m-cy.
Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. Podana wartość zużycia energii czynnej oraz nadwyżka energii biernej indukcyjnej określona w Załączniku nr 2 do SIWZ jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianej energii elektrycznej. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Warunki jakości energii elektrycznej określone są w Polskiej Normie PN-EN 50160: 2002/Ap1: 2005 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych lub równoważna. Do regulacji w/w Normy zostały dostosowane zapisy w odpowiednich aktach prawnych.
Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie, aby dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywała się na warunkach określonych w szczególności:
1) w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833)
2) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.);
3) w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
4) w zasadach określonych w koncesji Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie sprzedaży do 30 % ilości zamówienia podstawowego. Maksymalna ilość energii w zakresie prawa opcji wynosi do 407139,6 kWh. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji nie przekroczy kwoty do 192.784,33 zł. netto.
Ceny jednostkowe będą takie same dla zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji zgodnie z podaną stawką dla danego roku. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku włączania nowych punktów poboru energii elektrycznej zmiany w ich ilości wynikać mogą np. ze zmiany właściwości technicznych punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dany punkt poboru energii elektrycznej. Niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyny.
Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku włączania nowych punktów poboru energii elektrycznej zmiany w ich ilości wynikać mogą np. ze zmiany właściwości technicznych punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dany punkt poboru energii elektrycznej.
Wartość przedmiotu zamówienia:
a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 70%,
b) z prawem opcji wynosi do 30% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia.
Zwiększenie liczby punktów poboru energii jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w formularzu ofertowym Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. M. C. Skłodowskiej
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się