Dostawa 25 szt. laptopów dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80 – 810 Gdańsk BL-I.272.19.2020

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 szt. Laptopów dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wszędzie, gdzie w opisie przedmiot zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp.

Wymagany termin dostawy maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemne gwarancje jakości na przedmiot umowy udzielone przez producenta sprzętu.
Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne były realizowane przez autoryzowany serwis producenta sprzętu w siedzibie Zamawiającego (serwis on-site).
Początkiem okresu gwarancji będzie data podpisania protokołu odbioru technicznego i ilościowego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Okopowa 21/27
Gdańsk 80-810
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Pomorski Urząd Wojewódzki
Okopowa 21/27
Gdańsk 80-810
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się