Remonty dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Remonty dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło uszkodzonych w wyniku powodzi w czerwcu br., w tym:
- Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 497/2 w km 0+070 – 0+115 w m. Chrząstówka;
- Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 419/1 w km 0+000 – 0+090 w m. Kowalowy;
- Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 269 w km 0+000 – 0+117 w m. Kowalowy;
- Remont drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka – Łęgorz w km 1+072 – 1+232 w m.
Jareniówka;
- Remont drogi gminnej Nr 113301R Opacie – Dąbrówka w km 0+250 – 0+310 w m. Opacie;
- Remont drogi gminnej Nr 113311R Trzcinica na Marcina w km 0+032 – 0+220 w m. Trzcinica.
1. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty:
- wykonanie górnej warstwy z kruszyw łamanych pod warstwy konstrukcyjne drogi;
- ułożenie nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych;
- ułożenie koryt kolejowych żelbetowych.
2. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
3. Jeżeli pomimo starań Zamawiającego, w tekście dokumentacji pojawią się jakiekolwiek nazwy, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt, należy traktować to jako rozwiązanie przykładowe z możliwością zastosowania rozwiązania równoważnego.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w przedmiarze robót. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały zawarte w projekcie umowy (zał. nr 12).
5. Wykonawca uwzględni w koszcie wykonania zamówienia wycenę 4 odwiertów w nawierzchni bitumicznej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Słowackiego 4
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się