Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu - przebudowa pomieszczeń”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu – przebudowa ” - Na terenie obiektu, na którym są wykonywane inne roboty budowlane .
Adres którego dotyczy zamówienie: KWP Radom, ul.11go Listopada 37-59, 26-600 Radom.
Zadanie nr 1 - „Komenda Miejska Policji w Radomiu/Komenda Wojewódzka Policji
z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno – garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych – dokończenie”
Zadanie nr 2 - „Komenda Wojewódzka Policji z/s. w Radomiu / PdOZ Sektorowy – termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien”
UWAGA!
Na każde z wymienionych zadań można składać oferty oddzielnie.
Na każde zadanie będzie zawarta odrębna umowa.
3.2. ZAKRES ROBÓT
1) Wykonanie robót zgodnie z załączonym przedmiarem, pomocniczo dokumentacją techniczną, ilości określone w przedmiarach są ilościami orientacyjnymi, Oferent przed złożeniem oferty powinien zweryfikować te ilości we własnym zakresie.

2) Obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów odbiorowych na dzień rozpoczęcia odbioru spoczywa na Wykonawcy.

3.3. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA
Zadanie nr 1:
1) wykonanie Ekspertyzy Technicznej z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej budynku nr 5 pod kątem uzyskania odstępstwa od przepisów ppoż dotyczących klatek schodowych, złożenie stosownego wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

2) dokończenie prac remontowych związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej Policyjnej Izbie Dziecka.

3) wykonanie prac wykończeniowych w budynku socjalnym dla potrzeb Wydziału Patrolowo Interwencyjnego oraz budynku garażowego .

4) wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przestrzeni dziedzińca budynku nr 5.

5) wykonanie robót związanych ze strefą wjazdową na teren „Sektora” wraz z wykonaniem ogrodzenia strefy wjazdowej PdOZ i Sektora.

6) wykonanie białego montażu w instalacji wod-kan.

7) montaż brakujących grzejników w instalacji c.o. w pomieszczeniach w których prowadzone są prace.

8) wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach budynku socjalnego WPI.

9) wymiana instalacji hydrantowej w pomieszczeniach po Policyjnej Izbie Dziecka.

10) dokończenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót i posiadanej dokumentacji.

Zadanie nr 2:
1) opracowanie dokumentacji:
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
- sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
2) demontaż krat okiennych
3) demontaż obróbek blacharskich
4) demontaż istniejącej warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych
5) demontaż istniejącej stolarki okiennej
6) demontaż sufity podwieszanego wykonanego na ruszcie drewnianym
7) utylizacja styropianu
8) montaż okien PCV o współczynniku przenikania ciepła Uw = 0.9 W/(m2*K) wielkość okien dostosowana do powierzchni pomieszczeń
9) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem styropianu o grubości 15cm o współczynniku λd = 0,031W/m*K z wyprawą tynkarską silikatową gr. ziarna 1.5mm kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym
10) montaż obróbek blacharskich o szerokości dostosowanej do grubości ścian po wykonaniu termomodernizacji (parapety okienne, obróbki ogniomuru)
11) oczyszczenie, malowanie farbą epoksydową oraz montaż krat okiennych w wyznaczonych oknach
12) montaż balustrad okiennych w wyznaczonych oknach
13) montaż kratek wentylacyjnych dla przestrzeni stropodachu
14) montaż drabiny elewacyjnej pałąkowej
15) wykonanie ocieplenia stropodachu za pomocą granulatu z wełny mineralnej gr. 15cm
16) wykonanie gładzi jednowarstwowej sufitu ( po demontażu rusztu drewnianego)
17) malowanie sufitu
18) przełożenie grzejników we wskazanych pomieszczeniach
19) wymiana instalacji oświetleniowej zgodnie z załączonymi przedmiarami
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
1) organizacji robót budowlanych,
2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
3) ochrony środowiska,
4) warunków bezpieczeństwa pracy.
Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

3.4. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Zgodnie z zapisami zawartymi w propozycji umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się
do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż
14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy
i obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

3.5. SPOSÓB WYCENY OFERTY
Podstawę do określenia całkowitej ceny stanowi zakres robót określony dla Zadania nr 1 załączonymi przedmiarami, pomocniczo dokumentacją techniczną oraz dla Zadań Nr 1 i Nr 2 SIWZ, realizowanych zgodnie z ustawą prawo budowlane i innymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty - Zamawiający udostępni obiekty w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji.
Oferentom biorący udział w postępowaniu zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej,
dla Zadania Nr 1: pomocniczo do SIWZ załączono dokumentację techniczną, w przedmiarach ujęte
są ilości orientacyjne i służą jedynie określeniu zakresu robót.
Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg SIWZ jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi jak ubezpieczenie budowy.
Zadanie Nr 1 - Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonych przedmiarów (załączona dokumentacja techniczna stanowi jedynie element pomocniczy) .
Zamawiający ustanowił wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót budowlanych.

Zadanie Nr 2 - Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane dokumentacji technicznej oraz wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robót budowlanych.

W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę oferty brutto za Etap I realizacji zamówienia,
cenę oferty brutto za Etap II realizacji zamówienia oraz cenę oferty brutto za Etap I i Etap II łącznie.

Uwaga: Cena ofertowa za opracowanie dokumentacji technicznej, przeniesienie praw autorskich
na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń nie może przekroczyć 5 % ceny ofertowej za wykonanie Etapu II tj. za realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim.
Oferty nie spełniające w/w warunku nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Kosztorysy ofertowe należy sporządzić jako kosztorysy uproszczone - żadna z pozycji kosztorysowych
nie może być wyceniona na 0,00 zł .

3.6. WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2020 poz. 1320 ) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w SIWZ, czyli pracowników wykonujących w tym zakresie prace fizyczne w szczególności z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w całym okresie realizacji zamówienia na czas zapotrzebowania wykonywania prac przez fachowców w poszczególnych branżach.
2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1.) Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku w postaci:
a) Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
b) Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/wym. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
c) Dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń.
3) Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów, o którym mowa w ppkt. 2) będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ppkt. 1).
4) Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt.1) zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.
5) Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ppkt.1) dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w ppkt. 2) złożonych w tym przypadku przez podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów
o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisów umowy Wykonawcy z Zamawiającym o realizację przedmiotu zamówienia.
6) Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych
w niniejszym punkcie osób do wykonywania czynności wskazanych w ppkt.1), jest równoznaczne
ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ppkt.1) jedynie
w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ppkt. 1) przez okres co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
9) Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ppkt. 1) nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw.
10) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, o których mowa w ppkt.2), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ppkt.2).
11) W przypadku wykonywania robót, o których mowa w ppkt) 1 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości Zadanie nr 1: 500,00 zł , Zadanie Nr 2: 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
12) Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku,
gdy Wykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych w ppkt 1) i 2),
13) Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu, lub realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgłoszonego Zamawiającemu ale w innym zakresie robót niż zgłoszony Zamawiającemu.
14) Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku trzykrotnego naliczenia kary tytułem wykonywania robót, o których mowa w ppkt 1) przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
15) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.
16) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o realizację przedmiotowego zamówienia zapewnił, aby w przypadku umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo pełne zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wniósł przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w jego ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek:

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 801. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 prawa zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu beneficjenta albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu beneficjenta z żądaniem zapłaty).

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia powinna zawierać zapis o treści: „zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. Treść dokumentu gwarancyjnego PRZED PODPISANIEM UMOWY podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego.

3.12. W przypadku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Zamawiający wyraża zgodę
na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

11 Listopada 37/59
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się