ZAKUP NARZĘDZI DO SERWISOWANIA URZĄDZEŃ RADIOKOMUNIKACYJNYCH

» Opis zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE
spr. nr Lg-787/20

1. Zamawiający:
Komenda Główna Policji
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Regon: 012137497
NIP: 521-31-72-762
Prowadzącym postępowanie jest Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji – Wydział Radiokomunikacji 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58
Fax Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP: 47 72 14203.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są narzędzia do serwisowania urządzeń radiokomunikacyjnych dla Sekcji Eksploatacji Infrastruktury Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP.

3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia w terminie do dnia 30 października 2020 roku do godziny 15:00. Termin płatności za fakturę VAT: 30 dni od dostawy prawidłowo wypełnionej faktury.

4. Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz dodatkowych informacji
i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.
Do zapytania załączono zapotrzebowanie na asortyment, który umieszczono na platformie zakupowej.

Osoby wskazane do kontaktów:
– w sprawach formalnych
Robert Jasiński, tel. 47 72 13611,


5. Kryteria wyboru ofert:
100% cena brutto

6. Inne postanowienia zamówienia:

a) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:
- 0,15% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia,
- 10% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
b) W przypadku kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
c) Płatność za realizację Przedmiotu Zamówienia dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy.


7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego)
Odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, jeżeli taki warunek został postawiony:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

9. Warunki gwarancji i rękojmi:
Gwarancja producenta

10. Sposób przygotowania oferty:
a) W ofercie należy podać, że dotyczy ona sprawy nr Lg-787/20,
b) W ofercie należy podać oferowaną cenę netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich,
c) W ofercie należy potwierdzić wymagany termin realizacji usługi i gwarancje,
d) W ofercie należy podać dane kontaktowe oferenta na potrzeby realizacji zamówienia i warunki gwarancji,
e) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z dostawą, przygotowaniem i złożeniem oferty,
f) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególny asortyment.

11. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji.
Nie przewiduje się przeprowadzenia negocjacji.

12. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty wraz z załączonymi odpisami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2020 r. o godz. 10.00.

Załączniki: 1. Opis dostawy
Lp. Nazwa Liczba
sztuk


1. Zgrzewarka impulsowa punktowa Sunkko 737B/G 1

2 Flir TG167- Pirometr graficzny 1

3. Monitor do przyrządu pomiarowego Xiaomi Mi led TV 4S 55” 2

4. Lutownica Milwaukee M12SI-I 2

5. Stół warsztatowy GB z szafką i kontenerem szufladowym, 1
szerokość 1800 mm, głębokość 750 mm, wysokość 800.
Liczba szafek 1. Ilość szuflad 4, Kolor szary/niebieski.
Rodzaj stelaża bez regulacji, nośność blatu 500 kg.

6. Stół warsztatowy GB z panelem kontenerem szufladowym, 1
szerokość 1500 mm, głębokość 750 mm, wysokość 800.
Wyposażenie 1x4 szufladowy kontener, panel,
kolor szary/ niebieski.
Rodzaj stelaża bez regulacji, nośność blatu 500 kg

7. Stół warsztatowy GB z szafką i panelem, 1
szerokość 1500 mm,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-624 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria narzędziowe
  • Narzędzia budowlane i malarskie
  • Narzędzia do obróbki
  • Narzędzia do utrzymania czystości
  • Narzędzia montażowe i demontażowe

» Dane nabywcy

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się