Remont drogi gminnej nr 270709 K Kryg – Granice w m. Kryg w km 0+000 – km 0+595

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 270709 K Kryg – Granice w m. Kryg w km 0+000 – km 0+595. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) czynności wykonywane przez pracowników fizycznych;
b) czynności wykonywane przez operatorów sprzętu;
c) czynności obsługi biurowej i technicznej.
3. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących wskazane w pkt 2 czynności jako podwykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca lub podwykonawca złoży oświadczenie, że wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 2, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie ich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności, jakie wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Niezłożenie oświadczenia w terminie będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób wykonujących czynności
wskazane w pkt 2 na podstawie umowy o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
6. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Lipinki 53
Lipinki 38-305
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Lipinki
Lipinki 53
Lipinki 38-305
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się