Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie parkingu Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na modernizacji i przebudowie nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie parkingu Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9.
2.Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią:
1)Opis przedmiotu zamówienia i STWOIR stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
2)Kosztorys nakładczy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
3)Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
3.Rozwiązania równoważne:
1)wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów;
2)w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i urządzenia równoważne zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz urządzeń równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy;
3)wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub urządzenia muszą:
a)posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
b)posiadać stosowne dopuszczenia i atesty;
4)opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnianie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83
Łódź 90-436
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się