Wymiana dźwigu osobowego pięcio-przystankowego, w budynku nr 34 Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wymiana dźwigu osobowego pięcio-przystankowego, w budynku nr 34 Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) część projektową:
a) wykonanie projektu wymiany windy i projektu budowlanego (jeśli będzie wymagany) z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,
b) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich dokumentacji projektowych opracowanych przez Wykonawcę, o których mowa w PFU,
c) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, jeśli będzie to wymagane,
d) dokumentację dźwigu towarowo-osobowego (dźwigu);
2) część realizacyjną: wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, dla których Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - jeśli będzie wymagana - na które składają się m.in.:
a) wykonanie prac rozbiórkowych,
b) wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących (m.in. przygotowanie maszynowni, obróbka drzwi przystankowych, wykończenia murarsko-tynkarskie oraz malowanie konieczne przy obróbce drzwi) wraz z pracami zabezpieczającymi i dokumentacją powykonawczą,
c) inne prace, czynności i opłaty, wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa,
d) przeprowadzenie rozruchu dźwigu,
e) uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji,
f) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu,
g) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu,
h) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu;
3) dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta oraz usuwanie wad i naprawa dźwigu w okresie gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

- -
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki transportu wewnętrznego, części i serwis

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
- -
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się