Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie miasta Działdowo.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie miasta Działdowo. Zamówienie obejmuje:
Zadanie 1 – usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na ulicach miejskich w okresie zimowym:
Część I – rejon I,
Część II – rejon II,
Zadanie 2 – usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym:
Część III – rejon I,
Część IV – rejon II,
Część V – rejon III,
Część VI – rejon IV.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz zakres i przedmiar poszczególnych rejonów został określony w TOMIE III SIWZ.

Wykonawca w ramach umowy i wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym oraz zebranie piasku po zimie w czasie którego należy gruntownie oczyścić całą zanieczyszczoną powierzchnię chodników i przystanków komunikacyjnych (łącznie z zamiataniem) ujętych w załączniku Nr 1 do umowy z wyjątkiem nieutwardzonych traktów pieszych. Usługa ta zostanie zrealizowana w okresie od 15 marca do dnia 30 kwietnia każdego roku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Za wykonanie usługi zebrania piasku po zimie Zamawiający zapłaci 1/30 kwoty ryczałtu miesięcznego za każdy dzień faktycznego jej świadczenia.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg, jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia,
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
3) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia i okres wymaganego zatrudnienia.

Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem całego zamówienia (obsługa sprzętu, urządzeń, maszyn i pojazdów) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: obsługa sprzętu, kierowanie pojazdami, odśnieżanie, zwalczanie śliskości, sprzątanie itp.
Wszyscy pracownicy wykonujący czynności obejmujące cały zakres rzeczowy usług tj.: pracownicy fizyczni, kierowcy oraz operatorzy sprzętu specjalistycznego, którzy będą skierowani do realizacji zamówienia.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób.
Zamawiający wymaga aby wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.5.2, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę schematu oraz oświadczenia określonego w pkt 5.7.3 przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 12
Działdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina-Miasto Działdowo
ul. Zamkowa 12
Działdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się