"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla budowy świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj – wybuduj”, inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie budowy świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu według wymagań szczegółowo określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym – zwanym dalej PFU (załącznik nr 8 do SIWZ).
W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać:
a) wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą budynku (w szczególności projekt architektoniczno – budowlany),
b) projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji wewnętrznych, projekt zagospodarowania terenu, projekty przyłączy i innych elementów uzbrojenia – w zakresie zależnym od wydanych Warunków Technicznych przyłączenia do sieci i przedstawienie jej do zatwierdzenia Zamawiającemu,
UWAGA:
Zamawiający wymaga przedstawienia odrębnego opracowania "Opinia certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnych źródeł energii, że wykonany projekt zapewnia zapewnienia pokrycie 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną z zaprojektowanych OZE lub inny dokument wystawiony przez osobę lub podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie."
c) uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane przepisami prawa,
d) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dla budowanego obiektu, dla którego będzie to wymagane, , dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych,
f) uzyskać ewentualne dodatkowe zgody, pozwolenia, warunki techniczne i inne dokumenty–jeśli
w trakcie opracowania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne,
g) dokonać przejęcia i zorganizować placu budowy,
h) wykonać budowę infrastruktury podziemnej (przyłącza i inne elementy uzbrojenia),
i) wykonać niwelację gruntu,
j) zrealizować budowę ( na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu co obejmuje m in.: budowę wszystkich niezbędnych sieci wewnętrznych i zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę, przebudowę ciągów pieszo - jezdnych, budowę/montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci (z uwzględnieniem segregacji), stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne, wejścia do budynku, dojścia do budynku i miejsc postojowych, teren rekreacyjny , urządzenia zieleni, montaż ogrodzenia zewnętrznego z bramą wjazdową i dwiema furtkami,
k) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót;
l) uprzątnięcie terenu i likwidacja placu budowy.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w PFU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obrońców Pokoju 20
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
Gubin 66-620
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się