Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie” w ramach projektu RPZP.09.01.00-32-0002/18 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

» Opis zapytania

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Nazwa nadana zamówieniu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.: „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie” w ramach projektu RPZP.09.01.00-32-0002/18 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

3.2. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z rozliczaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie Centrum Opieki Długoterminowej.

Generalnym wykonawcą w formuje zaprojektuj i wybuduj jest konsorcjum
PB „BUDOMAL” Słowik, Subalski, Zięba S. J., 75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 18,
PP-HU „MATEXIM” Heidner i Wspólnicy S. J., 78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 4.
Wartość inwestycji (robót budowlanych): 18 481 570 zł brutto.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w szczególności do:
a) na etapie budowy:
- konsultacji, doradztwa technicznego przy projektach wykonawczych;
- codziennej obecności, przy udziale koordynatora Zamawiającego, na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego w dni robocze;
- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;
- kontrolowania w sposób ciągły, jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;
- bieżącego kompletowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. w celu niezwłocznego przekazania Zamawiającemu;
- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych;
- kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy;
- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;
- uczestnictwo w naradach na budowie omawiających dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru, Zamawiający, Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie maksymalnie do 3 dni od dnia narady;
- organizowania i przewodniczenia naradom technicznym oraz sporządzanie protokołów z tych narad, protokół należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty posiedzenia;
- opiniowania i przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności, przedstawionego przez Wykonawcę oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy;
- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót;
- kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów;
- nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę;
- zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości;
- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
- poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;
- bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji zadania;
- przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawcą;
- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
- poświadczenia terminu zakończenia robót;
- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;
- powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
- prowadzenia bieżącej kontroli zadania;
- zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych;
- zarządzania finansowego, tj. sporządzania raportów miesięcznych z określeniem zaawansowania prac oraz rozliczenia finansowe inwestycji;
- innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją Zadania Inwestycyjnego.

b) na etapie po zakończeniu budowy:
- weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzenie stosownych protokołów odbioru;
- dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;
- rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, w tym sporządzenie raportu końcowego z realizacji zadania w terminie 30 dni po odbiorze końcowym bądź po odbiorze robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań żądanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania;

c) w okresie gwarancji dla Zadania Inwestycyjnego:
- uczestniczenie w corocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji zadania oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad.
Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem inwestorskim stanowi złącznik do niniejszej SIWZ.

Przewidywany czas trwania robót budowlanych: Wykonanie całości prac budowlanych do dnia 30 września 2022 r.

3.3 KOD CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

3.4 Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 44-48
Koszalin 75-252
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
ul. Niepodległości 44-48
Koszalin 75-252
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się