Usługi logopedyczne lub neurologopedyczne

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług logopedycznych lub neurologopedycznych w formie zindywidualizowej terapii (neuro)logopedycznej świadczonej uczestnikom projektu, nr RPWP.06.06.01-30-0020/19 pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanym „STROKE”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części tj:
Część nr 1: logopeda lub neurologopeda - nr 1
Część nr 2: logopeda lub neurologopeda – nr 2
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
9. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (procedura tzw. „odwrócona”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Poznań 61-545
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
Poznań 61-545
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się