BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. ZAOKRĘGIEM (102529L) W M. ŁUKÓW

» Opis zapytania

5.4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 102529 L ul. Zaokręgiem w m. Łuków o łącznej długości 200,89 m w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika wraz z budową połączenia drogi miejskiej
(ul. Zaokręgiem) z drogą powiatową Nr. 1375L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wraz z przebudową ul. Zaokręgiem (102529L) w m. Łuków”
5.5. Zakres robot objętych zamówieniem:
5.6. Przebudowa drogi gminnej ul. Zaokręgiem długości 200,89 m i szerokości jezdni 5,5 m w zakresie:
5.6.1. wykonania nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – asfaltowej, stanowiącej warstwę wyrównawczą grubości średnio 3,0 cm + warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z poszerzeniem podbudowy z kruszywa łamanego,
5.6.2. wykonania jednego wyniesionego skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej
gr. 8 cm,
5.6.3. wykonania jednostronnego chodnika zmiennej szerokości w zakresie od 1,25 do 2,48 m,
o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm z warstwą odsączającą z piasku gr. 20 cm,
5.6.4. wykonania zjazdów z posesji (13 szt.) o zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej gr. 4cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm z warstwą odsączającą z piasku gr. 20 cm,
5.6.5. wykonania odwodnienia powierzchniowego drogi wraz z wymianą włazów i krat ściekowych kanalizacji deszczowej przy jednoczesnej korekcie lokalizacji wpustów i regulacją studzienek,
5.6.6. ustawienia krawężników betonowych drogowych 15x30x100 cm i najazdowych oraz przejściowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem
5.6.7. ustawienia obrzeży betonowych 6x20x100 cm
5.6.8. wykonania zieleńcy,
5.6.9. wymiany istniejących stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego w ilości 3 szt. (słupy aluminiowe o wys. 8,0 m na fundamencie F-150/200 z wysięgnikiem o wys. 1,0 m
i oprawą typu LED o mocy min. 40 W i strumieniu świetlnym min. 6000 lm),
5.6.10. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
5.6.11. Charakterystyczne parametry wielkościowe założonej przebudowy drogi:
 długość 200,89 m,
 szerokość jezdni 5,5 m,
 szerokość chodnika 1,25 – 2,48 m,
 powierzchnia projektowanej jezdni – 1110,89 m2,
 powierzchnia chodnika – 183,36 m2,
 powierzchnia zjazdów – 115,11 m2,
 powierzchnia skrzyżowania wyniesionego – 194,96 m2,
 powierzchnia zieleńca – 99,42 m2.
5.7. Budowa połączenia drogi miejskiej ul. Zagrodowej z drogą powiatową Nr 1375L w zakresie:
5.7.1. wykonania robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
5.7.2. wykonania robót ziemnych w tym wykopów pod konstrukcję ulicy,
5.7.3. ustawienia krawężników betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem,
5.7.4. ustawienia obrzeży betonowych 6x20x100 cm,
5.7.5. wykonania studzienek ściekowych uzupełniających kanalizację deszczową wraz z regulacją ewentualną wymianą włazów i krat ściekowych kanalizacji deszczowej,
5.7.6. wykonania warstw odsączających piaskowych i podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm,
5.7.7. wykonania konstrukcji ulicy składającej się z warstwy wiążącej nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej grubości 6 cm oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej gr. 5 cm.
5.7.8. wykonania ciągu pieszo – rowerowego zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z mieszanki piasku stabilizowanego cementem i warstwie odsączającej z piasku gr. 20 cm,
5.7.9. wykonania zieleńcy,
5.7.10. wykonania zjazdu z posesji (1 szt.) o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej gr. 4cm i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm z warstwą odsączającą z piasku gr. min. 10 cm,
5.7.11. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
5.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ.
5.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów zawartych w Tomie II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Łuków
ul. Piłsudskiego 17
Łuków 21-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się