Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów” w ramach zadania budżetowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Daleszyce”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie umowy nad realizacją inwestycji pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów” w ramach zadania budżetowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Daleszyce”

3.1.1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w zakresie następujących branż:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej koordynatorem zespołu nadzoru budowlanego.

Zakres zadania zgodny z SIWZ dostępnym na BIP Daleszyce w zadaniu pn.: „Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów” w ramach zadania budżetowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Daleszyce” znak: AR.ZP.271.6.2020 z dnia 02.06.2020r.
Zamówienie współfinansowane dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami
i Normami.
3.1.4. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.
3.1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:

a) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
b) Dostosowanie godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych,
c) Monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją budowlaną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami,
d) Bieżące nadzorowanie wykonywanych robót, analizy rozwiązań projektowych i zgłaszanie ewentualnych uwag,
e) Sprawdzanie i protokolarne potwierdzanie zgodności parametrów technicznych montowanych materiałów i urządzeń z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
f) W przypadku zastosowania materiałów zamiennych sprawdzenie, czy zastosowane materiały nie odbiegają od parametrów technicznych materiałów przewidzianych pierwotnie do zabudowania,
g) Sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, uwzględniając zapisy ujęte w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,
h) Po rozpoczęciu robót budowlanych nadzorowania budowy z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z harmonogramem wykonywanych prac/branży, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia, a w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie,
i) Uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcą robót i autorem projektów ewentualnych zmian technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
j) Udział w naradach koordynacyjnych,
k) Sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu),
l) Udział w komisjach rozruchowych instalacji i urządzeń,
m) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowie,
n) Kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ,
o) Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę robót, a zwłaszcza przepisów BHP,
p) Udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,
q) Prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiającego,
r) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad w dzienniku budowy,
s) Dokonywanie w dzienniku budowy wpisów o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego poszczególnych części określonych w umowie z Wykonawcą robót oraz odbioru końcowego inwestycji i przekazania ich do użytkowania,
t) Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę robót,
u) Sprawdzanie i weryfikowanie obmiarów i kosztorysów powykonawczych,
v) W przypadku wyniknięcia po zakończeniu inwestycji kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów w tym m. in. opinii, weryfikacji itp. Przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowalnych gwarancji i rękojmi.
w) Udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji/rękojmi, tj. 60 m-cy od zakończenia robót,
x) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestnictwa we wszystkich kontrolach jakim poddawany będzie Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie stosownych wyjaśnień,
y) Sprawdzanie certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem oraz niezbędnych do właściwego użytkowania instalacji i urządzeń,
z) Podczas nieobecności któregokolwiek z osób pełniących obowiązki Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach, wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Zleceniobiorca zapewni czasowe zastępstwo tych osób na cały czas nieobecności zatrudnionych Inspektorów, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych,
aa) Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie wszystkich innych czynności, niewymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót,
bb) Zleceniobiorca będzie koordynował pracę osób pełniących funkcję Inspektorów Nadzoru i odpowiadała za działania, zaniedbania i zaniechania osób pełniących te funkcje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Staszica 9
Daleszyce 26-021
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Daleszyce
pl. Staszica 9
Daleszyce 26-021
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się