SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wodorotlenku sodu do instalacji podczyszczania odcieków, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia trwania umowy z uwagi na niewykorzystanie limitu 130 Mg, na zasadach opisanych poniżej:
a) Wodorotlenek sodu roztwór 50 % techniczny o parametrach:
• wodorotlenku sodu 49%-51% (wg ISO 979)
• Zawartość chlorku sodu %(m/m), mniej niż 0,05%
• Zawartość chloran (V) sodu %(m/m), mniej niż 0,005%
• Zawartość węglanu sodu %(m/m), mniej niż 0,2%
• Zawartość żelaza mg/kg, mniej niż 5 mg/kg
• Temperatura w trakcie dostawy nie powinna przekraczać 35oC
b) Całkowita ilość roztworu ługu sodowego 130 Mg (85 751 dm3),
c) Czas dostawy – 3 dni robocze do zbiornika ZP80.
d) Zamówienia jednostkowe wysyłane będą za pomocą poczty elektronicznej.
e) Częstotliwość dostaw nie rzadziej niż raz na 5 tygodni; w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu, o czym wykonawca zostanie poinformowany nie później niż 72 godziny po wystąpieniu awarii.
f) Dostawy wodorotlenku sodu odbywać się będą do zbiornika ZP 80 –Jednostkowa dostawa wyniesie co najmniej 5 m3 (7600 kg). Maksymalna ilość 8 m3 (12160 kg). Do zbiornika możliwy będzie przeładunek za pomocą cysterny zgodnie z dokumentacją zbiornika. Punkt załadunkowy wyposażony jest w złącze typu Camlock B3 - 4 cale. Dopuszcza się załadunek zbiornika ZP 80 ze zbiorników DPPL. Zakładana częstotliwość dostaw – nie rzadziej niż 1 raz na 5 tygodni.
g) Dostawa odbywać się będzie, zgodnie z przepisami BHP i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz dokumentacją zbiornika
h) Rozładunek odbywać się będzie w godz. 8-14 (od poniedziałku do piątku), zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej,
i) Transport na terenie zakładu zgodnie z ADR,
j) Do każdej dostawy jednostkowej Wykonawca (Dostawca) dołączy dokument wydania ługu sodowego, dokument przewozowy oraz świadectwo badania jakości.
k) Dokument wydania ługu sodowego zawierać będzie w szczególności następujące informacje:
1. datę wydania dokumentu,
2. nazwę producenta ługu sodowego,
3. miejsce przyjęcia ługu sodowego,
4. datę i godzinę przyjęcia ługu sodowego,
5. ilość dostarczonego ługu sodowego wyrażonego w kg,
6. numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego ług sodowy,
7. podpis osoby przekazującej i przyjmującej.
l) Maksymalny czas rozładunku ługu sodowego wynosi 3 godziny,
m) Cena jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą dostawę jednostkową ustalana będzie jako iloczyn ilości dostarczonego ługu sodowego (kg) podanej na dokumencie wydania ługu sodowego oraz stawki jednostkowej netto za 1 kg ługu sodowego podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Do tak obliczonej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu wystawiania faktury. Cena ta jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
n) Miejsce dostaw: „EKO DOLINA” Sp. z o. o., Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.
o) Transport, rozładunek i przetoczenie ługu sodowego do zbiorników Zamawiającego zapewnia Wykonawca.
p) Wykonawca podpisując umowę udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot każdej z dostaw jednostkowych na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w §3 ust. 16 (załącznik nr 4 do SIWZ).

UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu, z którymi Wykonawca oraz jego personel i podmioty, którymi posłużył się on wykonując umowę mają obowiązek zapoznania się przed realizacją umowy w miejscu spełnienia świadczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 13:30


» Lokalizacja

Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
Koleczkowo 84-207
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

"EKO DOLINA" Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
Koleczkowo 84-207
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się